Home

WELKOM BIJ LEXTRA LINGUA – BIENVENUE CHEZ LEXTRA LINGUA
 

 

 

 

EEN VRAAG? LEES ‘VRAGEN&ANTWOORDEN’

UNE QUESTION ? CONSULTEZ ‘QUESTIONS FRÉQUENTES’

 

 

Koninklijk besluit

tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken

op vordering van de gerechtelijke overheden

CLIQUEZ ICI POUR LE TEXTE EN FRANCAIS

 
HOOFDSTUK 1 . – De vertalers

Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel bestaande uit zestig karakters, tekens inbegrepen.

Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen.

Het tarief bedraagt 0,95 euro per regel. Elke begonnen regel geldt als een volledige regel.

Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel regels de vertaling omvat.

Art. 2. De vertalers die naar de andere talen vertalen, worden per woord betaald.

Het tarief bedraagt :
1° 0,060 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans;

2° 0,093 euro van en naar de volgende talen :
Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen;

3° 0,081 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.

Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel woorden zijn vertaling omvat.

Bij een vordering inzake minder dan 300 woorden zoals bedoeld in de eerste twee leden, of minder dan 30 regels zoals bedoeld in art. 1 wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

Art. 3. Er wordt in een tariefaanpassing voorzien in volgende gevallen:

1° verhoging van 50 procent in geval van urgentie.
Urgentie doet zich voor bij een aanvraag van de vorderende overheid die ten opzichte van de gevraagde datum van aflevering meer dan 2100 woorden per werkdag omvat voor een vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten voor een vertaling naar een taal met tekens.

2° verhoging met 20 procent in geval van telefoontap.
Onder telefoontapvertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal.

Als die prestatie wordt verleend in de lokalen van de vorderende overheid, is de kilometervergoeding zoals bepaald in artikel 4, van toepassing.

3° wanneer gebruik wordt gemaakt van identieke, in te vullen formulieren tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volledige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.

4° verhoging met 20 procent in geval van handgeschreven teksten.

HOOFDSTUK 2 . – De tolken

Art. 4. De tolken worden betaald naargelang van de duur van hun prestatie op basis van een uurtarief van 48 euro per uur.

Onder prestatie wordt begrepen de reële tijd, vertaald in minuten, die effectief wordt gewijd aan het tolken.

De kilometervergoeding is vastgelegd op 0,5157 euro per kilometer op basis van de reële afstand.

De vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt.

Indien de tolk moet wachten vooraleer de prestatie te leveren, wordt de reële wachttijd in minuten tevens vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 34 euro per uur.

Art. 5. In de volgende gevallen wordt in een tariefaanpassing voorzien:

1° voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.

Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen;

2° voor de prestaties tussen 22 uur en 6 uur, op wettelijke feestdagen en op zondagen wordt het tarief verdubbeld;

3° voor de prestaties op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur wordt een verhoging van 50 procent toegekend;

4° voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie toegekend van een vol uur wachttijd;

5° voor de prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een annulatievergoeding toegekend van 3 uur wachttijd. Een volle dag wordt gedefinieerd als een prestatie van minstens 6 uur;

6° wanneer twee tolken bij een dagprestatie op de zitting van een hof of rechtbank een tolkkoffer inzetten waarbij minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt, wordt de uurprestatie van de tolken verhoogd met 65 procent.

HOOFDSTUK 3 . – De kostenstaat

Art. 6. De kostenstaat van de vertalers wordt maandelijks opgesteld.

Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.

Art. 7. De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt maandelijks opgesteld. Om de prestaties in het kader van strafzaken vast te stellen, wordt een prestatiefiche gebruikt waarin alle prestatie- en wachttijden voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken chronologisch worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.

Het formaat en de inhoud van de prestatiefiche worden vastgelegd door de Minister.

Na afloop van elke prestatie wordt de prestatiefiche afgetekend door de gemachtigde prestatieontvanger.

Voor de geannuleerde prestaties, zoals bedoeld in artikel 5, 4° en 5°, worden de vordering en het annulatiebericht als bewijsstuk toegevoegd.

Bij het gebruik van een tolkkoffer, zoals bepaald in artikel 5, 6°, bevestigt de vorderende overheid het gebruik van dit hulpmiddel op de prestatiefiche.

HOOFDSTUK 4 . – Algemene, wijzigings- en slotbepalingen

Art. 8. Artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden wordt vervangen als volgt:
“Indien de stukken, die bij de akte van betekening moeten worden gevoegd, vertaald moeten worden, dan wordt voor deze vertaling een vergoeding toegekend. Die wordt berekend op de wijze bepaald in de artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.”

Art. 9. In de tarieven bepaald in dit besluit is de belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.

Art. 10. De artikelen 5 tot en met 10ter van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, worden opgeheven.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.


Arrêté royal

fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive

sur réquisition des autorités judiciaires

CHAPITRE 1er. – Les traducteurs

Article 1er. Les traducteurs qui traduisent à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir du et vers le braille sont payés par ligne comportant soixante caractères, signes compris.

Par langues à logogrammes, il y a lieu d’entendre les langues chinoises, le japonais, le coréen, les langues indiennes.

Le tarif est de 0,95 euro par ligne. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de lignes que contient la traduction.

Art. 2. Les traducteurs qui traduisent vers les autres langues sont payés par mot.

Les tarifs sont les suivants :

1° 0,060 euro par mot pour les traductions du français vers le néerlandais et du néerlandais vers le français;

2° 0,093 euro par mot pour les traductions de et vers l’une des langues suivantes :
le finnois, le letton, l’estonien, le slovène, le lituanien, l’albanais, le maltais et l’hébreu, le tibétain, les langues turques et les langues roms;

3° 0,081 euro par mot pour les traductions de et vers les autres langues.

Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de mots que contient sa traduction.

Pour une réquisition concernant moins de 300 mots comme visée aux alinéas 1 et 2 ou de moins de 30 lignes comme visée à l’art. 1er, une indemnité minimale de 300 mots ou de 30 lignes est allouée.

Art. 3. Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants :

1° majoration de 50 pour cent en cas d’urgence.

L’urgence se présente en cas d’une demande de l’autorité requérante qui, par rapport à la date demandée pour la remise de la traduction, comporte plus de 2100 mots par jour de travail pour la traduction par mots et plus de 210 lignes par jour de travail pour une traduction vers une langue à logogrammes.

2° majoration de 20 pour cent en cas d’écoute téléphonique.

Par traduction d’écoute téléphonique, il y a lieu d’entendre la traduction d’un texte oral en langue source dans un texte écrit en langue cible.

Si cette prestation doit être effectuée dans les locaux de l’autorité requérante, l’indemnité kilométrique, visée à l’article 4, est d’application.

3° lorsqu’il est fait usage de formulaires à compléter identiques, les mots ou les lignes du premier formulaire traduit comptent comme une première traduction à part entière, alors que seuls les mots complétés sont comptabilisés lorsque les textes de base identiques se trouvent déjà dans la mémoire.

4° majoration de 20 pour cent pour des textes manuscrits.

CHAPITRE 2. – Les interprètes

Art. 4. Les interprètes sont payés en fonction de la durée de leur prestation, sur la base d’un tarif horaire de 48 euros.

Par prestation, il y a lieu d’entendre le temps réel, traduit en minutes, effectivement consacré à l’interprétation.

L’indemnité kilométrique est fixée à 0,5157 euro par kilomètre sur la base de la distance réelle.

L’autorité requérante fait appel à l’interprète situé le plus près possible du lieu de la prestation à fournir.

Si l’interprète est obligé d’attendre avant de fournir la prestation, le temps réel d’attente en minutes est également rémunéré. L’indemnité d’attente est de 34 euros par heure.

Art. 5. Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants :

1° il est alloué un montant correspondant à une heure entière pour la première prestation de la matinée ou de l’après-midi qui n’atteint pas la durée d’une heure.

Si le temps de prestation et le temps d’attente totalisent ensemble moins de 60 minutes, ils sont compris dans la première heure garantie;

2° le tarif est doublé pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures et lors de jours fériés légaux et de dimanches;

3° une majoration de 50 pour cent est allouée pour les prestations effectuées le samedi entre 6h et 22h;

4° une compensation d’une heure entière de temps d’attente est allouée pour une prestation planifiée par l’autorité requérante, qui n’a pas été annulée 24 heures à l’avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l’interprète;

5° une indemnité d’annulation de trois heures de temps d’attente est allouée pour la prestation d’une journée entière planifiée par l’autorité requérante, qui n’a pas été annulée 48 heures à l’avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l’interprète. Une journée entière est définie comme une prestation d’au moins 6 heures;

6° l’heure de prestation des interprètes est majorée de 65 pour cent lorsque deux interprètes utilisent pendant une journée de prestations à l’audience d’une cour ou d’un tribunal une valise d’interprétation avec au moins 8 casques .

CHAPITRE 3. – L’état de frais

Art. 6. L’état de frais des traducteurs est établi mensuellement.

A l’état de frais sera joint un aperçu de toutes les traductions approuvées pour lesquelles un paiement est demandé.

Art. 7. L’état de frais des prestations des interprètes est établi mensuellement. Les prestations en matière répressive sont établies par une fiche de prestation sur laquelle figurent, chronologiquement, tous les temps de prestations et d’attente effectués pour les autorités requérantes en matière de frais de justice en matière répressive. Cette fiche est jointe en annexe à l’état de frais.

Le format et le contenu de la fiche de prestation sont déterminés par le Ministre.

Au terme de chaque prestation, la fiche de prestation est signée par le destinataire des prestations habilité.

Pour les prestations annulées, visées à l’article 5, 4° et 5°, le réquisitoire et le message d’annulation sont ajoutés comme pièces justificatives.

En cas d’utilisation d’une valise d’interprétation, comme prévu à l’article 5, 6°, l’autorité requérante confirme l’utilisation de cet outil sur la fiche de prestation.

CHAPITRE 4. – Dispositions générales, modificatives et finales
Art. 8. L’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires est remplacé comme suit :

« Si les pièces devant être jointes à la signification doivent être traduites, il est alloué pour cette traduction une indemnité. Le calcul de celle-ci s’effectue selon les modalités fixées aux articles 1er à 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2016 fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. »

Art. 9. Les tarifs fixés dans le présent arrêté s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10. Les articles 5 à 10ter de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, remplacés par l’arrêté royal du 13 juin 1999, sont abrogés.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. 


HOE INSCHRIJVEN IN 

HET NATIONAAL REGISTER

VOOR BEËDIGD VERTALERS, TOLKEN EN VERTALERS-TOLKEN?

 

 

JE KUNT JE REGISTREREN VANAF 21 NOVEMBER 2016

Download (PDF, 442KB)

Download (PDF, 827KB)


 


 

COMMENT S’INSCRIRE AU

REGISTRE NATIONAL

POUR

TRADUCTEURS, INTERPRÈTES ET

TRADUCTEURS-INTERPRÈTES JURÉS ?

 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE À PARTIR DU 21 NOVEMBRE 2016

Download (PDF, 464KB)

 

Download (PDF, 806KB)


 

IMPORTANT