VEILIGER TOLKEN IN DE RECHTBANKEN (IN JUNI)

Posted on

30/05/2020

Al te dikwijls zitten we daar, vooraan, in de rechtbank, naast onze ‘klant’.

Gewrongen tussen ik-wil-mijn-werk-goed-doen en ik-probeer-zoveel-mogelijk-afstand-te-houden. Onhoudbaar! Dat heeft de FOD Justitie begrepen. Na ons intens lobbywerk (en met dank aan enkele voorbeeldige tolken) hebben we van de directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie de volgende mail ontvangen:

De beslissing is genomen om 14 kits fluisterkits te huren voor de maand juni.

De magistratuur wil dit, in principe, niet voor juli-augustus gezien het gerechtelijk verlof.

Ik laat u zo vlug mogelijk weten bij welke rechtbanken die ter beschikking zullen liggen.

 Jan b

Hof van Beroep Antwerpen1
Hof van Beroep Gent1
Hof van Beroep Luik1
Hof van Beroep Brussel1
Hof van Beroep Mons1
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen2
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen2
Rechtbank eerste aanleg Brussel NL1
Rechtbank eerste aanleg Brussel FR1
Rechtbank eerste aanleg Hainaut1
Rechtbank eerste aanleg Liège2

OVERBRUGGINGSRECHT VERLENGD TOT 31 MEI

Posted on

15/5/2020

Aanvankelijk voorzag de wet in een overbruggingsrecht voor maart en april. Door de verlenging blijft het overbruggingsrecht gegarandeerd voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken door COVID-19.

Bij bepaalde sociale verzekeringsfondsen is er geen nieuwe aanvraag nodig voor de verlenging. Gelieve contact te zoeken met uw sociaal verzekeringsfonds.

KB LEGITIMATIEKAART/STEMPEL

Posted on

17/5/2020

(Link) Nl: 8 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register

LEGITIMATIEKAART

Er wordt een (definitieve) legitimatiekaart afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register. De legitimatiekaart wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.
Er wordt een “voorlopige” legitimatiekaart afgeleverd aan personen die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register. De “voorlopige” legitimatiekaart is een andere legitimatiekaart en heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode die verstrijkt op 30 november 2021.
De geldigheidsduur van de legitimatiekaart valt samen met de geldigheidsduur van de opname in het nationaal register.
Het startpunt van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

OFFICIËLE STEMPEL

Er wordt een officiële stempel afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register. De officiële stempel wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.
Er wordt een “voorlopige” officiële stempel afgeleverd aan beëdigd vertalers en vertalers-tolken die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register. De “voorlopige” officiële stempel heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode verstrijkt op 30 november 2021.
De geldigheidsduur van de officiële stempel valt samen met de geldigheidsduur van de legitimatiekaart.
Het startpunt van de geldigheidsduur van de officiële stempel is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

VERLIES, SCHRAPPING…

Wanneer de betrokkene de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk verliest, of afstand doet van deze titel, moet hij de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onmiddellijk teruggeven aan de minister van Justitie.
In geval van schorsing of van tijdelijke schrapping wordt de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onverwijld teruggegeven aan de minister van Justitie.
Wanneer de schorsing ten einde loopt, kan de houder van de legitimatiekaart en in voorkomend geval van de officiële stempel, de kaart en de officiële stempel opnieuw in bezit nemen.
Wanneer de tijdelijke schrapping ten einde loopt, kan de betrokkene een nieuwe aanvraag tot opname in het nationaal register indienen.
Een nieuwe legitimatiekaart en in voorkomend geval een officiële stempel zal pas afgeleverd worden onder de voorwaarden van een nieuwe inschrijving.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de legimitatiekaart of de stempel, kan de betrokkene een duplicaat aanvragen bij de dienst van het Nationaal Register.
Het bestaan van een duplicaat wordt vermeld in het nationaal register.
De kosten van elk duplicaat vallen ten laste van de betrokkene. 

AANBEVELINGEN WERKEN MET TOLKEN

Posted on

3/5/2020

Tolken zijn zeer kwetsbaar en dus vatbaar voor besmettingen. Door de aard van hun werk. In veel gevallen zitten ze zeer dicht bij de persoon voor wie ze moeten tolken, zoals bij politieverhoren, rechtszittingen of verhoren van kandidaat-vluchtelingen. Of ze werken in zeer kleine ruimtes (tolkcabine) met een collega, zoals bij conferenties.

Daarom is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen gelden. Wat mag en wat niet mag.

De meeste tolken zijn zelfstandigen. Zij zijn verondersteld zelf voor hun bescherming te zorgen. Dat lijkt logisch, maar is het in werkelijkheid niet. Zij bepalen niet zelf in welke omstandigheden zij moeten werken. Dat een verhoorde en een tolk samen in een klein verhoorlokaal zitten op nauwelijks een halve meter afstand, is niet het gevolg van een beslissing van de tolk… Belangrijk is ook dat tolken op veel uiteenlopende plekken werken en dus in veel verschillende omstandigheden, met een zeer wisselende graad van beveiliging en bescherming.

Daarom stellen we de volgende richtlijnen voor.

1.       Geef de voorkeur aan tolken-op-afstand, per video of per telefoon. De techniek wordt al ruim gebruikt. Voor alle duidelijkheid, fysiek in de nabijheid van de ‘klant’ tolken is duidelijk beter, onder andere omdat de omgeving, de lichaamstaal van die klant…  ook informatie bieden die de tolk kan helpen bij zijn werk. Afstandstolken is dus enkel een noodoplossing.

2.       Zorg bij afstandstolken voor een beveiligde telefoonlijn/internetverbinding.

3.       Zorg ervoor dat alle hygiënische maatregelen genomen worden als afstandstolken niet kan, als m.a.w. de tolk enkel op de plek van de communicatie kan werken.

Enkele maatregelen die kunnen worden genomen:

–          De tolk zit op voldoende afstand van de andere deelnemers. Mocht de spreekafstand daardoor te groot zijn, dan kan die afstand overbrugd worden door geluidsversterking (microfoon + versterker; intercomsysteem; tolkkoffer…). Dergelijke systemen werken zonder internetverbinding, gsm of computer en zijn dus perfect veilig.

–          De tolk wordt beschermd door een wand van bijvoorbeeld plexiglas.

–          De tolk zit in een ander lokaal dan de andere deelnemers en tolkt via audiovisuele middelen (gsm, camera op de laptop, geluidsversterking…).

–          De tolk beschikt over gel om zijn handen regelmatig te ontsmetten. Dat is zeker belangrijk wanneer bijvoorbeeld de tolk een document moet ondertekenen dat ook door de andere deelnemers moet worden getekend, bijvoorbeeld bij een verhoor. Verder ook: ontsmetting van micro’s en hoofdtelefoons, als die gebruikt worden. En: de tolk deelt zijn of haar pen niet met andere deelnemers.

–          De tolk gebruikt een mondmasker wanneer dat mogelijk is. Mondmaskers vormen echter een bijkomende hindernis bij het tolken (de tolk moet duidelijk articuleren om verstaanbaar te zijn; de tolk die een bril draagt ziet zijn bril beslaan…)

Publicatieblad van de Europese UnieC 126/12

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

COVID-19: Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging

(2020/C 126/02)

Praktische leidraad:

–          Het is aan te raden om het persoonlijk onderhoud voor zover mogelijk op afstand te voeren door gebruik te maken van videoconferentietechnologie, tenzij wegens bijzondere procedurele behoeften een persoonlijk onderhoud via videoconferentie niet geschikt is voor de verzoeker (bv. doordat de verzoeker getraumatiseerd is, gendergerelateerde vervolging geeft ondergaan, een kind is of een gehoorbeperking heeft). Daarnaast moet er gebruik worden gemaakt van simultaanvertolking op afstand via speciaal daarvoor gereserveerde telefoonlijnen.

(…)

–          Mochten videoconferenties technisch niet haalbaar of ongeschikt zijn, dan kunnen de lidstaten gebruikmaken van mogelijkheden voor het creëren van de vereiste ruimtelijke en sociale afstand om het risico van infectie te beperken, zoals het installeren van veiligheidsglas, een en ander op basis van het advies inzake gezondheid en veiligheid. Ook in het geval dat videoconferenties technisch niet haalbaar zijn, moeten alle mogelijkheden voor simultaanvertolking op afstand worden onderzocht.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=FR

Relevante Belgische wetgeving

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0046