U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

Posted on

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de plaats waar u moet werken? De dienst betaalt u de ‘extra’ kilometers niet.

 

We citeren de dienst Voogdij:

“Naar analogie van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, inzonderheid artikel 4: “de vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt”, wil de dienst Voogdij een limiet invoeren voor de verplaatsingskosten van de tolken. Wij informeren u dat wij opteren om een bovengrens van 200 km heen en terug toe te passen op de afstanden die u aflegt tussen twee prestaties. Die bovengrens geldt vanaf 1 september 2017.”

 

Vreemd toch dat de tolk ‘gestraft’ wordt omdat ambtenaren/voogden een tolk vragen die meer dan 100 km van de plaats van prestatie woont… Zoiets kan toch niet. Is het niet illegaal? Lextra Lingua vzw zal de nodige instanties daarover aanspreken.

DE NIEUWE EED

Posted on

(Vóór de tolkprestatie)

Ik zweer dat ik trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken

(Na de tolkprestatie)

Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb.

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Posted on

Er was eens…

 

 

 

 

 

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze haar bewijs van beëdiging zou inleveren om die beëdiging administratief in orde te brengen. De tolk in kwestie beslist haar beëdiging niet per post op te sturen. Ze vreest dat het waardevolle document zou kunnen verloren gaan en gaat het persoonlijk afgeven.  Enkele dagen later krijgt ze haar document terug per post. Op de enveloppe staat: “Onvoldoende gefrankeerd”.

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

Posted on

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/)

Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks verwoede pogingen was er gisteren geen expert in het gerechtsgebouw van Brugge om de uitspraak van een Roemeense koperdief te vertalen. Maar dat was buiten de griffier gerekend. Die surfte naar Google Translate en goot het vonnis in de de gratis vertaaldienst. Seconden later wist de Roemeen dat hem zeven maanden cel en een boete van 400 euro wachtten. Even later stonden de griffier en haar computer opnieuw paraat toen een winkeldievegge na een beroerte enkel nog geschreven woorden begreep. (LSI)

To “eed” or not to “eed”

Posted on

Misschien hebt u recent als beëdigd tolk op de rechtbank niet enkel vóór, maar ook na uw tolkprestatie een eed moeten afleggen…

In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen: wanneer ze in het nationaal register ingeschreven worden.

Het nationaal register is echter nog niet operationeel. De nieuwe vereisten om in het register te worden opgenomen (taalkennis, juridische kennis, deontologie…), zijn nog niet van kracht. Als je vandaag in het register zit, dan is dat omdat je al beëdigd was vóór de invoering van dat register.

Wat gedaan? De tolk de eed op zitting doen afleggen? Of niet? Het nieuwe? Of het vroegere?

In afzonderlijke omzendbrieven raden zowel de procureur-generaal in Brussel als de procureur des konings in Antwerpen aan de vroegere eed te gebruiken (Ik zweer dat ik trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken). Door een ‘fout’ in de wetgeving, wordt bovendien aangeraden om op het einde van de tolkprestatie opnieuw een eed te doen afleggen (“Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb”).

Zodra de overgangsperiode van het nationaal register afgelopen is en de beëdigd tolken in het register beantwoorden aan de nieuwe eisen (taalkennis, juridische kennis, deontologie…) zullen de beëdigd tolken enkel bij hun inschrijving de eed moeten afleggen en dus niet langer bijvoorbeeld ter zitting.

Na die overgangsperiode zullen enkel de tolken die niet in het register zitten en op wie een beroep wordt gedaan bijvoorbeeld omdat er geen geregistreerde tolk voor een specifieke taal beschikbaar is, de eed nog moeten afleggen.

ONFRISSE PRAKTIJKEN

Posted on

Geregeld duiken er meldingen op dat ‘Justitie’ beëdigde vertalingen uitbesteedt aan vertaalbureaus, die ze dan op hun beurt aan al dan niet beëdigde vertalers doorgeven.

Dat is onwettig en deontologisch onaanvaardbaar. Bovendien zouden er dumpingprijzen worden toegepast.

We hebben die praktijk een jaar geleden aangeklaagd. Zonder succes, omdat we geen bewijzen hadden. Hebt u bewijzen van dergelijke praktijken?

Dan ontvangen we ze graag zodat we ze kunnen melden. (info@lextra-lingua. be)

WE ZULLEN DIE INFORMATIE MELDEN OP EEN ANONIEME MANIER.

We vermelden uw naam dus NIET.

Help ons ons beroep te beschermen.