De BKVT en Lextra Lingua onderschrijven de actie van de magistraten

Brussel, 8 juni 2016 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en Lextra Lingua vzw, twee beroepsverenigingen die de belangen van de beëdigd vertalers en tolken in België verdedigen, steunden massaal de protestacties van de magistraten tegen hun werkomstandigheden.

Op 7 juni waren vertegenwoordigers van de BKVT en Lextra Lingua aanwezig voor de rechtbank in Antwerpen, Luik, Leuven en Brussel om uiting te geven aan hun ongenoegen over de steeds schaarser wordende middelen voor Justitie. De medewerkers dreigen te bezwijken onder de werkdruk en de rechtzoekenden zijn de eerste slachtoffers.

Op 3 juni heeft de ministerraad op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over de rechten van personen die verhoord worden, beter bekend als de “Salduz-richtlijn”.

Naast het recht op een advocaat komt er met de nieuwe richtlijn ook het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures tijdens zittingen van rechtbanken en hoven, een recht dat ook geldt voor slachtoffers en voor personen met gehoor- of spraakstoornissen. Die prestaties zijn kosteloos, ongeacht de uitkomst van de procedure.

De beroepsverenigingen stellen de vraag wat het effect zal zijn van die nobele maatregel, nu de Staat geen middelen vindt om professionele vertalers en tolken te vergoeden. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor amateurs, hoe goed ze het ook bedoelen.


La CBTI et Lextra Lingua s’associent à l’action des magistrats

Bruxelles, le 8 juin 2016 – Les actions de protestation des magistrats contre l’étranglement financier de la justice ont été largement soutenues par la Chambre belge des Traducteurs et Interprètes (CBTI) et l’asbl Lextra Lingua, deux associations professionnelles qui défendent les intérêts des traducteurs et interprètes jurés en Belgique.

Ce 7 juin, des représentants de la CBTI et de Lextra Lingua sont venus épauler les magistrats rassemblés à Anvers, Liège, Louvain et Bruxelles pour exprimer leur désarroi face au manque de moyens qui étrangle la Justice et dont les citoyens sont les premières victimes.

Ce 3 juin, le conseil des ministres a approuvé, sur proposition de Koen Geens, un avant-projet de loi relatif à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, mieux connu sous la dénomination de « loi Salduz ».

Au droit de disposer d’un avocat s’ajoute entre autres celui de bénéficier d’une interprétation et d’une traduction dans le cadre des procédures pénales menées devant les cours et les tribunaux, qui s’étend aussi aux victimes et aux personnes souffrant de troubles de l’audition et de l’élocution. Ces prestations sont gratuites, sans égard pour l’issue de la procédure.

Les assciations se demandent ce qu’il adviendra de cette noble mesure si l’État ne dégage pas les moyens requis pour rémunérer dignement les traducteurs et interprètes professionnels, laissant ainsi le champ libre aux bricoleurs de bonne volonté.