Federale Overheidsdienst

justítie

Procedure voor het legaliseren van gerechtelijke documenten.

 

De dienst Legalisaties stelt vast dat de procedure voor legalisaties niet altijd perfect verloopt. Ter herinnering, geven we graag een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

 

Waar let u het best op bij het legaliseren van gerechtelijke documenten op de griffie?

 

–   Telkens wanneer een uitgifte, uittreksel of eenvormig afschrift van een gerechtelijke beslissing of een gerechtelijk attest aan een rechthebbende wordt afgeleverd:

> vraagt u of dat document bestemd ís voor binnenlands of voor buitenlands gebruik;

> informeert u de aanvrager dat akten voor het buitenland mogelijk moeten worden gelegaliseerd.

 

–   Om een afgeleverd document bestemd voor het buitenland te legaliseren:

>          brengt u de legalisatieformule en de stempel van de rechtbank zo dicht mogelijk onder de tekst aan, tekent u in onuitwisbare inkt en dateert u het document;

>          doorstreept u de blanke ruimten en doorhaalt u blanco bladzijden met een diagonale lijn.

 

–  Om een document met meerdere bladen te legaliseren:

> ondertekent en dateert u enkel het laatste blad, maar u nummert en parafeert wel elk blad;

> hecht u alle bladen samen met een omgeslagen bovenhoek waarop de stempel van de rechtbank wordt aangebracht, zodat zij duidelijk één geheel vormen.

 

Wie doet wat bij de legalisatie van gerechtelijke documenten voor het buitenland?

 

–  Wie kan welk type document legaliseren?

> akten afgeleverd door een griffier (bv. attest van niet beroep, uitgifte van een vonnis): de voorzitter van de rechtbank

> vertalingen gecertificeerd door een beëdigd vertalen de voorzitter of een gemachtigd griffier (bij delegatie)

 

–   Wie volgt de procedure verder op?

1)         De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie

Diensten van de Voorzitter- Legalisaties Adres: Waterloolaan 115,100Q Brussel Info : Tel. 02 542 65 32 – E-mail: legal@just.fgov.be

2)         De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Legalisatie

Adres: Karmelietenstraat 27,1000 Brussel Info: Tel.  02  501  32 00 – Website:

http://diplomatie.belgium.be

De Directeur-generaal