DE HEER IDE, HOOFD VAN DE DIENST GERECHTSKOSTEN, ANTWOORDT OP ONZE VRAGEN

Posted on

Veel van onze leden hebben vragen over hun werk als beëdigd tolk/vertaler. Daarom hebben we op onze algemene vergadering van 26 april, de heer Ide, hoofd van de dienst Gerechtskosten uitgenodigd. Hieronder geeft hij duidelijke antwoorden op sommige van die vragen.

Herziening tarievenbesluit
“Aan het eind van het tarievenbesluit staat een hoopgevend artikeltje  dat zegt dat het tarievenbesluit om de twee jaar geëvalueerd wordt. Dat kan natuurlijk betekenen dat alles goed gaat en dat er niets moet veranderen. Ik kan nu alleen maar zeggen dat het meer zal zijn. We weten niet hoeveel ruimte we hebben, maar we gaan het grondig aanpakken. En we kennen jullie wensen en we hebben ook zelf onze wensen. We gaan proberen jullie tarievenbesluit te herzien, ook al is het maar twee jaar oud, om een aantal correcties door te voeren zodat er duidelijkheid is en geen ruimte meer is voor discussie. En we willen ervoor zorgen dat jullie het gevoel krijgen dat het er eerlijk aan toe gaat.”
“Ik weet dat er veel gevallen zijn waar het voor jullie niet rendabel is om te werken. Ik ben echter geen voorstander van een algemene tarievenverhoging wel van een meer gerichte tarievenverhoging, van gerichte correcties. Maar ik heb er geen idee van hoeveel geld er ter beschikking zal zijn. We vragen geduld want jullie weten dat we in een periode komen dat er geen regering is. En dan kunnen we geen koninklijk besluit nemen. Geef ons de tijd tijdens de regeringsvorming om te kunnen werken, ongestoord door allerlei politieke tussenkomsten, en naar buiten te kunnen komen met iets dat hopelijk de moeite is. Jullie hoeven ons niet meer te overtuigen van het feit dat er aan dat KB verbeteringen moeten worden aangebracht. We gaan daarvoor zorgen, net zoals we -wat onze dienst betreft- ervoor gezorgd hebben dat de vertraging verdwenen is. We hebben daar baat bij want jullie behoren tot de zogenaamde dringende kosten.”

Over de indexering…
“op één januari heb ik zeer snel die indexering op papier gezet. Ondertussen is ze uit de belangstelling verdwenen. Ze zou er heel snel kunnen komen maar ik kan dat niet beloven. Ik moet ook zeggen dat de indexering veel kleiner zal zijn. De inflatie is veel lager dan bij de vorige indexering. Vorige keer hebben jullie een indexering gekregen voor een periode van vier jaar, nu is het er maar voor één jaar maar de indexering komt wel.” (Nvdr: we vernemen uit goede bron dat de indexaanpassing op korte termijn zal doorgevoerd worden)

Een nieuw kwaliteitshandboek…
“Ook komt er een kwaliteitshandboek met nieuwe procedures voor iedereen die er bij betrokken is. Daarin gaan we duidelijk uiteenzetten wat er verwacht wordt. De bedoeling is dat het voor jullie allemaal vlotter en eenvoudiger gaat. We hebben de ambitie om instructies op te leggen aan de diensten op het terrein. Die diensten zullen worden verzameld, één per arrondissement, en die zullen allemaal volgens dezelfde regels werken.”

Over de berekening van de afstanden…
“In jullie tarievenbesluit staat er duidelijk niets meer dan dat de kilometervergoeding is vastgesteld op basis van de reële afstand. Jullie kunnen daartoe één of andere internetapplicatie gebruiken. Wij geven geen voorkeur. De applicaties moeten betrouwbaar zijn. Zit er een verschil op? Wij gaan het niet uitzoeken. Kortom, voor de berekening: zoek de echte afstand op, volg de snelste route. Dat is wat jullie in de praktijk wellicht doen.”

Over de proefprojecten elektronisch factureren
“Er lopen drie proefprojecten. De bedoeling is dat de wetgeving tegelijkertijd in voege treedt over het hele land. Maar de digitale procedure kan enkel ingevoerd worden daar waar ze beschikken over de juiste informatica, de juiste applicatie. Dat zijn vandaag de politierechtbanken en de drie testsites. Alle correctionele rechtbanken moeten nog worden uitgerold.”
“De wet zegt dat de vordering, de goedkeuring en de kostenstaat allemaal elektronisch zullen zijn. Het zal kunnen, maar enkel daar waar er de nodige informatica is. In 20% van de gevallen is dat. 80% van de gevallen is nog altijd op papier tot wanneer die informatica klaar is.”

Over verzamelfacturen…
“Op termijn is het de bedoeling dat iedereen dat zal kunnen doen. Niet alleen de tolken, ook de andere groepen. De tolken mogen dat vanaf nu doen (nvdr: op de sites van de proefprojecten) om twee redenen. Ze zijn een zeer goed testpubliek omdat ze atypisch zijn, vergeleken met andere dienstverleners. De meeste mensen die in het gerechtsgebouw komen, hebben één opdracht. Zij hebben een zekere tijd om dat te doen. Vertalers bijvoorbeeld hebben goed omlijnde opdrachten. Tolken hebben een specifiek karakter omdat zij zeer gewoon zijn om elke dag van het ene naar het andere te lopen. Met een beetje geluk in hetzelfde gerechtsgebouw, en in het andere geval over het hele land. Dat geeft heel veel kostenstaten. Normaal moet je er één maken per prestatie. Jullie willen uiteraard niet dat dat blijft duren. Wij ook niet. Vandaar dat de tolken als eerste die uitzondering krijgen om te mogen groeperen op een verzamelstaat. En bovendien omdat ze niet meer verplicht zouden zijn om de kostenstaat in te dienen op de plaats waar ze de opdracht gekregen hebben. De tolken mogen dat doen op het bureau van hun eigen arrondissement.”

Over facturen die voor één eurocent worden betwist…
“Ook wij vinden dat dat uiteindelijk veel meer kost dan die twee eurocent. Daarom heeft de overheid de moedige beslissing genomen om te zeggen dat ze zich daar niet meer mee zou bezig houden. Maar dan duikt de volgende vraag op: vijf cent, tien cent… Waar leggen we de grens? We zullen ze ooit ergens moeten trekken, maar de ervaring zal uitwijzen waar.”

Besluit…
“Ik probeer met de middelen die ik heb, beslissingen te nemen die voor iedereen dezelfde zijn. Ik probeer de zaken beter te laten uitzien dan dat ze waren. En dat lukt stilletjes aan. Sommige dingen zullen sneller gaan dan jullie denken. Voor andere dingen zal het langer duren.” 

U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

Posted on

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de plaats waar u moet werken? De dienst betaalt u de ‘extra’ kilometers niet.

 

We citeren de dienst Voogdij:

“Naar analogie van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, inzonderheid artikel 4: “de vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt”, wil de dienst Voogdij een limiet invoeren voor de verplaatsingskosten van de tolken. Wij informeren u dat wij opteren om een bovengrens van 200 km heen en terug toe te passen op de afstanden die u aflegt tussen twee prestaties. Die bovengrens geldt vanaf 1 september 2017.”

 

Vreemd toch dat de tolk ‘gestraft’ wordt omdat ambtenaren/voogden een tolk vragen die meer dan 100 km van de plaats van prestatie woont… Zoiets kan toch niet. Is het niet illegaal? Lextra Lingua vzw zal de nodige instanties daarover aanspreken.

Posted on

 

HET TARIEVEN-KB IS OVERHAAST INGEVOERD

(Verslag informatiesessie FOD Justitie van 14/12/2017)

Erik Van Poucke, voorzitter van Lextra Lingua vzw, opent de informatiesessie en legt namens de drie beroepsverenigingen (BBVT, BKVT en Lextra Lingua) de nadruk op een aantal problemen in de organisatie van het werk van de BVT’s : het gebrekkig functioneren van het nationaal register, de uiteenlopende toepassingen van een aantal bepalingen van het KB over de tarieven, de incoherentie rond de «eerste prestatie », het ontbreken van logica in de vergoeding van de vertalingen… Hij roept Justitie op om de BVT’s als volwaardige partners te beschouwen en de problemen op te lossen in samenwerking met de beroepsorganisaties.

Na deze introductie nemen de heer Jan Bogaert, Directeur-Generaal Rechterlijke Orde
FOD Justitie, en de heer Filip Ide, Diensthoofd Gerechtskosten FOD Justitie, het woord.

Herziening KB?

Jan Bogaert geeft toe dat het tarieven-KB overhaast in voege getreden is, vooraleer de praktische modaliteiten uitgewerkt waren. Hij nuanceert dit  door te stellen dat het kwaliteitshandboek heel wat uiteenlopende interpretaties zal vermijden. Dit kwaliteitshandboek is momenteel aan zijn eerste uitgave toe en zal herzien worden. Hij voorziet een evaluatie, meer in het bijzonder een evaluatie van de tarificatie en de werkmethoden (werkwijze, organisatie van het werk, procedure vordering-taxatie-betaling…) eind 2018.

Het nationaal register

Ook het nationaal register kent een achterstand door budgettaire besparingen, geeft de directeur-generaal toe. Het contract van een aantal informatici is niet verlengd. Volgens de vooruitzichten zal het definitief nationaal register ingaan eind februari 2018. De onderhandelingen met de politie zouden in de tweede week van januari 2018 van start gaan.  De  toegang tot het register voor die diensten  is voor de grote vakantie gepland.

KB Aanvaardingscommissie

Uiteraard zijn het tarieven-KB en het register niet de enige stukken van de puzzel. Er blijven nog andere KB’s te publiceren, onder andere het KB over de oprichting van een aanvaardingscommissie die beslist of iemand al dan niet tot het definitieve register toegelaten wordt en die ook bepaalt welke juridische kennis vereist is om de titel van BVT te mogen dragen.
Jan Bogaert hoopt dat het KB over de aanvaardingscommissie eind februari 2018 klaar zal zijn. De FOD Financiën heeft echter al tweemaal een negatief advies uitgebracht.
De aanvaardingscommissie zal samengesteld zijn uit magistraten en één BVT als permanente leden. De commissie zal ad hoc een beroep kunnen doen op BVT’s voor specifieke vragen (onder andere over de kennis van welbepaalde talen of over technische vaardigheden).

KB Juridische opleiding

Het KB dat de nodige bekwaamheden bepaalt om tot het nationaal register toegelaten te worden zit in de onderzoeksfase bij de Raad van State, de laatste stap voor zijn publicatie.
Het KB bestaat uit vijf opleidingsmodules:
– een algemeen overzicht van het Belgisch rechtssysteem, de gerechtelijke organisatie, de rechtsbronnen, de gerechtelijke actoren (4u)
– strafrecht, burgerlijk recht, begrippen van beide, gerechtskosten en lasten, rechtsterminologie
(6 u)
– de rol van de BVT in gerechtsprocedures en de toepassing van verschillende technieken, werking van het nationaal register van BVT’s (6 u)
– deontologie, rechten en plichten, tolkhouding (4 u).
De BVT moet  minstens 80% van de lesuren volgen, tenzij vrijstelling.
Een BVT zal volledig of gedeeltelijk vrijgesteld kunnen worden op basis van een diploma, een gelijkaardige opleiding of na advies van de aanvaardingscommissie.
De FOD Justitie vraagt universiteiten en beroepsverenigingen om studiecasussen te leveren.
Jan Bogaert voegt eraan toe dat de aanvaardingscommissie opleidingen die door de beroepsverenigingen aangeboden worden geldig kan verklaren, bijvoorbeeld een opleiding  tijdens  een algemene vergadering, op voorwaarde dat die opleidingen aan de kwaliteitsvereisten beantwoorden.

Tariefindexering

Jan Bogaert had eind 2016 een tariefindexatie beloofd. De belofte werd niet gehouden, volgens hem om budgettaire redenen. Hij belooft een nieuwe poging te doen in 2018.

De ‘koppige’ houding van bepaalde rechters
Wat de ‘moedwillige’ houding betreft van onder andere de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, die zich het recht toe-eigent onder andere om facturen te verlagen en geen weekendtarieven toe te staan, verklaart de heer Ide het volgende : “Een magistraat heeft dit recht. Wij kunnen er niets aan doen. Het is een kwestie van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Dat zal veranderen wanneer de ‘taxatiebureaus’ opgericht zullen zijn, aangezien de taxatie van magistraten naar ambtenaren zal overgaan. Het algemeen bestuur van de gerechtelijke orde zal dan doeltreffender zijn hiërarchische controle kunnen uitoefenen”. De oprichtingsdatum voor deze taxatiebureaus is niet nader bepaald. Hiertoe moet de programmawet gewijzigd worden. In afwachting van de oprichting van de taxatiebureaus kunnen  BVT’s een klacht indienen bij de Hoge Raad voor Justitie.

Bureau Aide Juridique Bruxelles weigert te betalen

Het BAJ  Bruxelles weigert ‘vertaalopdrachten’ te betalen steunend op de wet inzake het taalgebruik in strafzaken (1935). De heer Ide antwoordt dat het recht op schriftelijke en mondelinge vertaling een mensenrecht is. Het vertaalwerk dient eveneens vergoed te worden. Hij belooft te proberen de situatie te regelen en preciseert dat in afwachting van de oprichting van de taxatiebureaus  BVT’s een klacht kunnen indienen bij de Hoge Raad voor Justitie.

Klachten magistraten tegen BVT’s

De klachten van magistraten over onvoldoende kwaliteit of inbreuken op de deontologische code door bepaalde BVT’s zullen bijgehouden worden en onderzocht worden. De BVT’s zullen zich voor die klachten moeten verantwoorden.

Nieuw systeem voor legalisaties

Na akkoord van alle betrokken actoren (Buitenlandse zaken, gemeenten, gerechtelijke diensten), zal een nieuwe regeling uitgewerkt worden voor legalisaties. De beëdigd vertaler zal één keer in zijn gemeente zijn handtekening moeten plaatsen. De handtekening wordt opgenomen in het nationaal register zodat ieder de echtheid van de handtekening kan nagaan. De vertaler krijgt dan een gepersonaliseerde stempel en legitimatiekaart.

Informatica
Vooraleer de heer Bogaert en Ide de vragen beantwoorden, stelt de heer Bogaert zijn digitaliseringsprogramma voor. Hij wenst alles te digitaliseren, van de vordering tot de betaling, met daarbij de taxatie en de controle over de facturen. De facturen zullen op één enkele plaats samengebracht worden, aan de hand van  het domicilie  van de BVT.
Hij legt het facturatiesysteem uit. De vordering wordt opgenomen in het systeem, waardoor een bestand ontstaat waarin het mogelijk is later de grootte van de ‘opdracht’ nauwkeurig te stellen. Hierna kan een automatische berekening gemaakt worden. De berekening wordt aan de BVT ‘voorgelegd’ en de betaling gebeurt automatisch (indien de financiën het toelaten!).
Op het einde van de maand februari 2018 zouden proefprojecten moeten opstarten in Leuven, Luik, Bergen… Justitie werkt aan bepaalde verbeteringen die nog niet zichtbaar zijn, stelt hij tot slot.

MONDELINGE

VRAGEN

 

Wijzigen gegevens in het Nationaal register na de eerste aanmelding
Na de aanmelding met de identiteitskaart kunnen er gegevens toegevoegd of weggehaald worden via het tabblad ‘wijzigingen’. Bij naamsverandering (bijvoorbeeld ingevolge een echtscheiding) dient men de identiteit te bewijzen op grond van bewijsstukken (in casu een echtscheidingsdocument).

Tweede prestatie in het eerste gegarandeerde uur
Indien de tweede prestatie binnen het eerste gegarandeerde uur valt (voormiddag of namiddag), zal de tweede prestatie afzonderlijk vergoed worden (bijvoorbeeld, eerste prestatie 9.00-9.30, wachten 9.30-9.40, prestatie 9.40-9.50) : 48 euro (optreden + wachttijd in het eerste gegarandeerde ochtenduur) + 8 euro (tweede prestatie -10 min- tijdens het eerste gegarandeerde uur) = 56 euro.

Nachtprestatie
Voor advocaten beginnen de nachtprestaties om 19u en eindigen ze om 7u, voor dienstverleners en deskundigen beginnen ze om 20u en eindigen ze om 8u. De FOD stelt dat er geen eenduidige (juridische?) interpretatie is voor nachtwerk. Het nachtwerk is om budgettaire redenen ingekort.
Dringendheid
De huidige interpretatie van de term ‘dringend’ is niet realistisch. Volgens het KB-Tarieven  is een vertaling dringend indien de vertaling meer dan 2100 woorden of 210 regels per dag veronderstelt. In die optiek kunnen kleine vertalingen nooit dringend zijn. De gerechtelijke overheden van de FOD beseffen dat die interpretatie niet correct is. In de evaluatie van eind 2018 zal een aantal situaties opgenomen worden die als dringend beschouwd kunnen worden.

Een BVT is beëdigd voor de combinatie Arabisch-Nederlands en Nederlands-Frans. Mag hij ook van het Arabisch in het Frans (en omgekeerd) werken? 
Ja.

Betalingstermijnen
De FOD Justitie hangt af van het budget dat door de FOD Financiën ter beschikking is gesteld. Indien het budget op is, kunnen de griffies niet bevoorraad worden.

Boete als een BVT opdracht niet aanvaardt (art. 3, Programmawet van 27.12.2006 en kwaliteitshandboek)
“Nooit is er een boete opgelegd aan een BVT die een opdracht niet aanvaard had. Het artikel is bedoeld als  ‘stok achter de deur’. De heer Ide opperde dat de BVT gemakkelijk een hypothetische boete kan vermijden door geloofwaardige argumenten in te roepen.”

Wat indien mijn domicilie verschillend is van mijn werkadres?
Adres, opgegeven in nationaal register, is referentie.

Welke eed moet ik afleggen op zitting?
Er zijn al drie corrigerende circulaires verschenen over de eed. In januari 2018 zou Justitie een nieuwe circulaire publiceren die klaarheid moet brengen.
Ondertussen leggen de meeste tolken de oude én de nieuwe eed af:
«Ik zweer getrouw de gezegden over te brengen tussen hen die verschillende talen spreken»
«Ik zweer mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld te hebben».

SCHRIFTELIJKE

VRAGEN

 

(antwoorden van de heer Ide, hoofd dienst Gerechtskosten)

Kan men vooropstellen verwijlintresten te eisen vanwege betaling van facturen binnen onredelijke termijnen?
Neen, de staat kan zich niet veroorloven ze te betalen. Er is geen contract, maar een vordering waarvan de staat de voorwaarden vastlegt.

Waarom de overheid er niet toe dwingen haar verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen, een maand maximum? De tolk levert grote inspanningen en doet uitgaven, maar heeft ook lasten en moet in zijn levensonderhoud voorzien.
Dat zou onmogelijk zijn, aangezien de staat verplicht is zich te onderwerpen aan een aantal regels die heel streng zijn en die alle snelheid belemmeren. Bovendien is er een voortdurend gebrek aan middelen. Men moet geen termijnen opleggen aan de overheid, wetend dat deze ze niet kan naleven.
Wat beschouwt u als ochtenduren : de uren tot 12u?
Ja, vóór 12u.

Een tolk wordt voor drie prestaties opgeroepen voor de correctionele rechtbank. Enkel de eerste prestatie wordt uitgevoerd en de twee anderen zijn geannuleerd. Moet de tolk drie kostenstaten aanbieden?
Ja, dat is mogelijk.

Ik ben nog geen beëdigd vertaalster. Wat zijn de stappen om dit statuut te verkrijgen?
Te bevragen bij de dienst Nationale registers.

Enerzijds zegt men dat er gebrek is aan vertalers Arabisch en anderzijds zijn er veel vertalers waarop men geen of weinig beroep doet : hoe kan dat?
Dit is een kwestie van beschikbaarheid en voorkeur van de magistraten.

Vorderingen en facturen in de brievenbus van Portalis leggen, biedt geen zekerheid. Geraken ze wel op hun bestemming?
Te bevragen bij het Parket.

Ik heb mijn identificatiekaart nog niet ontvangen. Is dit normaal?
Aan de dienst Nationale registers vragen.

17 jaar geleden legde ik mijn eed af bij het Hof van beroep en bij de rechtbank van eerste aanleg en sinds enige tijd gebeurt het dikwijls dat 2 of 3 tolken naar dezelfde zitting en/of voor hetzelfde dossier komen.
Dat is abnormaal. Men moet dat met de verantwoordelijke griffier bespreken of aan zijn beroepsvereniging vragen dat te doen.

Bestaat er een standaarddocument voor de BJB? Van de Nederlandstalige balie krijg ik formulieren, terwijl er in Wallonië alleen een aanstelling is die door het BJB wordt opgestuurd?
Men zal opnieuw een middel dienen te vinden om deze eenvormig te maken.

Ik ben tolk Frans-Japans. Ik kan niet simultaan tolken door de snelheid van de sprekers en doordat de syntaxis van beide talen aan elkaar tegengesteld zijn.
Verwittig de griffier, of nog beter, de rechter voor de zitting, en leg hem uw specifieke problemen uit.

Ik ontvang vrijdagnamiddag een telefoontje om te vragen een dossier te vertalen voor maandagochtend. Mag ik die vertaling als dringend factureren?  
Indien ze dringend is, door de regel van drie toe te passen.

Hoe factureer je de transcriptie van relevante telefonische gesprekken?
Enkel de formule > 2100 woorden per werkdag telt.

Ik heb een vertaling gemaakt van een proces-verbaal van twee regels. Moet ik een afzonderlijke factuur maken voor die twee regels?
Ze mag bij andere kleine dringende vorderingen toegevoegd worden.

Hoe factureer je de uitlezing van gsm’s (het wordt soms op heel technische wijze en in kolommen getoond; de berichten zijn in verschillende talen opgesteld en op verschillende tijdstippen…)?
Als het normale ‘gsm-taal’ is, factureer je per woord. Indien dat te moeilijk is, bijvoorbeeld door het feit dat elk element aanleiding kan geven tot discussie, dien je te tellen volgens de normaal begrijpelijke doeltaal.

Zal het Belgisch register automatisch inschrijvingen erkennen in gelijkaardige registers in andere lidstaten van de EU?
Dat is verplicht, in de mate dat het voorgeschreven is, maar het is niet een absolute verplichting.

Waar kan ik een officieel zegel als tolk/vertaler laten maken met mijn naam en identificatienummer van FOD Justitie?
Overal. Het is niet gereglementeerd.
Wanneer zullen de Belgische procureurs beschikken over een eenvormig systeem om elektronisch vertalingen op te sturen naar de vertaler? Via een centrale vertaaldienst van het openbaar ministerie?
Nee, via de plaatselijke taxatiebureaus die opgericht zullen worden.

Is het mogelijk dat, bij moeilijke teksten, een bevoegde magistraat zelf het tarief bepaalt?
“Men zou het KB moeten veranderen. Dit blijft subjectief.” (antwoord dat alleen als mening van de heer Ide geldt)

Kan de dringendheid opnieuw bepaald worden door de bevoegde magistraat? Vandaag moet je je haasten om de vertaling af te maken. Een minimum van 2100 woorden per dag is veel te hoog. Bovendien geldt slechts een toeslag van 50%. Vroeger gold een toeslag van 100% was en had je meer tijd.
“Nee, dat zou geen goed idee zijn. In het verleden gold de dringendheid ‘à la tête du client’, zonder dat de magistraat echt de situatie beoordeelde, en soms om een bevriende vertaler hielp. Men moet dit vermijden, aangezien de magistraten die in de verleiding zouden komen om dit te doen hun reputatie kunnen verliezen. Elke verandering in de cijfers zou een eindeloze discussie teweegbrengen. Beter is de definitie van dringend te gebruiken, maar ook dat kan als arbitrair ervaren worden.” (antwoord dat slechts geldt als mening van de heer Ide)

Aangezien de BVT’s klaarblijkelijk alleen verplichtingen hebben en geen enkel recht en dat zij constant exclusief voor de overheid beschikbaar moeten staan, zouden we dan niet aanzien moeten worden als schijnzelfstandigen?
“Dat is een karikatuur… de meesten onder jullie tolken of vertalen voor privépersonen en instellingen. Veronderstellend dat jullie schijnzelfstandigen zouden zijn bent in goed gezelschap met veel andere vrije en onafhankelijke beroepen.” (antwoord dat slechts geldt als mening van de heer Ide)

 

Overzicht van verschillende gevallen van beëdiging

  SITUATIES CONCLUSIES WERKING
1 Heeft al de eed afgelegd en heeft al voor Justitie gewerkt. Conform de overgangs-regeling. Overgangsopname in het register (art. 29). Draagt de algemene titel van BVT, tijdelijk (tot in 2021).
Kan als BVT in heel België optreden.
2 Heeft al de eed afgelegd, maar heeft nog niet voor Justitie gewerkt (wel uitsluitend in de privésector). Niet conform de overgangs-
regeling.
De FOD zal contact opnemen met de BVT.
3 Heeft geen eed afgelegd voor de Aanvaardingscommissie, maar heeft voor Justitie gewerkt (en ad hoc een eed afgelegd). Niet conform de overgangs-regeling. Wordt beschouwd als ‘nieuwkomer’.

Uitsluitend ad hoc. Voert de titel van BVT voor een specifieke opdracht. Draagt de algemene titel van BVT niet, (tijdelijk noch definitief). Moet een eed afleggen op het einde van zijn prestatie (‘Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb’). Zal mogen vragen om in het definitief register opgenomen te worden.

4 Wil BVT worden. Niet conform de overgangs-regeling. Wordt beschouwd als ‘nieuwkomer’. Uitsluitend ad hoc. Voert de titel van BVT voor een specifieke opdracht. Draagt de algemene titel van BVT niet (tijdelijk noch definitief). Moet een eed afleggen op het einde van zijn prestatie (‘Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb). Zal mogen vragen om in het definitief register opgenomen te worden.
5 Heeft niets te maken met de beëdiging, maar treedt occasioneel op in uitzonderlijke omstandigheden. Niet conform de overgangs-regeling. Wordt beschouwd als ‘nieuwkomer’. Occasioneel. Uitsluitend ad hoc. Voert de titel van BVT voor een specifieke opdracht. Draagt de algemene titel van BVT niet (noch tijdelijk, noch definitief). Moet een eed afleggen op het einde van zijn prestatie (‘Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb). Zal mogen vragen om in het definitief register opgenomen te worden.
6 Heeft na 01/12/2016 een ‘extra eed’ afgelegd, na de ‘algemene eed’, op vraag van de rechter. Deze eed is niet geldig. De eed komt voort uit art. 282 (wetboek van strafvordering), dat niet meer bestaat sinds 01/12/2016. Enkel de situatie 1 tot 5 is van toepassing.

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Posted on

Er was eens…

 

 

 

 

 

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze haar bewijs van beëdiging zou inleveren om die beëdiging administratief in orde te brengen. De tolk in kwestie beslist haar beëdiging niet per post op te sturen. Ze vreest dat het waardevolle document zou kunnen verloren gaan en gaat het persoonlijk afgeven.  Enkele dagen later krijgt ze haar document terug per post. Op de enveloppe staat: “Onvoldoende gefrankeerd”.

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

Posted on

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/)

Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks verwoede pogingen was er gisteren geen expert in het gerechtsgebouw van Brugge om de uitspraak van een Roemeense koperdief te vertalen. Maar dat was buiten de griffier gerekend. Die surfte naar Google Translate en goot het vonnis in de de gratis vertaaldienst. Seconden later wist de Roemeen dat hem zeven maanden cel en een boete van 400 euro wachtten. Even later stonden de griffier en haar computer opnieuw paraat toen een winkeldievegge na een beroerte enkel nog geschreven woorden begreep. (LSI)