BVT = beëdigd vertaler-tolk

Het nationale register

De antwoorden zijn gebaseerd op de de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017

Wat is het nationale register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Het nationale register is de officiële lijst van BVT’s, maar het is meer. Het wil een werkinstrument voor de gebruikers zijn; zo geeft het ook informatie over de specialiteit van de BVT’s. Het biedt tot slot een kwaliteitsgarantie: alle BVT’s in het nationale register beantwoorden aan kwaliteitsvoorwaarden: kennis van de taal, juridische kennis, deontologische kennis, technische kennis (vertalen/tolken); tenminste dat zal het geval zijn voor het definitieve register. Vandaag is het nationale register voorlopig.
Moet ik nu al een opleiding volgen om als beëdigd tolk/vertaler te kunnen blijven werken?
Het hangt ervan af of je al dan niet voorlopig in het nationale register bent ingeschreven.

JE BENT WEL VOORLOPIG IN HET NATIONALE REGISTER INGESCHREVEN.
Dan heb je tot 30 november 2021 de tijd om je in te schrijven in het definitieve register. Om je in te schrijven, moet je het bewijs leveren dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, onder meer het bewijs van juridische kennis (1).

Twee opmerkingen:
– Het definitieve register is nog niet open, dus je kunt je dus nog niet registreren; het hoofd van het Nationale register kon ons niet zeggen wanneer het definitieve register opengaat;
– De einddatum is 30 november 2021, maar je moet natuurlijk niet op die deadline wachten.

JE BENT NIET VOORLOPIG IN HET NATIONALE REGISTER INGESCHREVEN. 
Dan heb je alleen toegang tot het definitieve register als je het bewijs levert dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, onder meer het bewijs van juridische kennis. Bovendien moet je wachten tot het definitieve register is geopend, wat nog niet het geval is.

Hieronder volgt een tabel aan de hand van twee situaties:  in het voorlopige register/NIET in het voorlopige register. We hebben er de voorwaarden aan toegevoegd waaronder je recht hebt op een vrijstelling.

Blijf ik voor altijd in het register?
De opname in het register geldt voor een periode van zes jaar. De termijn kan voor opnieuw zes jaar verlengd worden. De BVT’s moeten expliciet aangeven dat ze verder voor Justitie willen werken. De BVT dient zes maanden voordat de periode verstrijkt een verlenging van zijn opname te vragen. Die ‘registratieduur’ van zes jaar heeft niets te maken met de overgangsperiode van vijf jaar. De BVT’s die al actief zijn en nu in het register komen, kunnen nog tot 2021 hun activiteiten uitoefenen. Daarna moeten zij zich opnieuw registreren en aan alle voorwaarden voldoen.

WAT MOET IK DOEN?
SAMENVATTING

Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen
De opleiding volgen en het certificaat van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen
Gedeeltelijke vrijstelling (bij de opleidingsorganisatie) aanvragen, de opleiding volgen en het bewijs van juridische kennis uiterlijk op 30-11-2021 behalen.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd, maken een gedeeltelijke of volledige vrijstelling mogelijk. De betreffende opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie (zie aanvraag- en inschrijvingsprocedures)(2).

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/opnamevoorwaarden

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten

Je bent WEL voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen
Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register uiterlijk op 30-11-2021.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gegeven geven recht op  een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt geen vrijstelling krijgen
Zo SNEL mogelijk een opleiding volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen staan op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een gedeeltelijke vrijstelling krijgen

Vrijstelling aanvragen (bij de opleidingsorganisatie) en de opleiding zo snel mogelijk volgen.
NB: de door de minister van Justitie erkende opleidingen worden gepubliceerd op de website van FOD Justitie (zie aanvraagformulier en registratieprocedures)(2).

Je bent NIET voorlopig in het nationale register ingeschreven
Je kunt een volledige vrijstelling krijgen

Verzoek om vrijstelling aan de minister (dienst nationaal register) en verzoek om inschrijving in het definitieve register  van zodra dit geopend is.
N.B.: sommige opleidingen die eerder werden gevolgd,  geven recht op  een gedeeltelijke of volledige vrijstelling. De betrokken opleidingen worden geleidelijk aan gepubliceerd op de website van de FOD Justitie, aangezien de betrokken opleidingsorganisaties een erkenningsverzoek moeten indienen (zie aanvraag- en registratieprocedures)(2).

(2) https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten 

Wie kan het register inkijken?
Magistraten en wie bij de FOD Justitie een elektronisch adres met “just.fgov.be” heeft. Later zullen ook de politie en de burgers het register kunnen inkijken.
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden?
 Vandaag (nog) niet, maar de memorie van toelichting van de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 zegt : “Gezien de omvang van het register en het belang voor de tolken, vertalers en vertalers-tolken, die erin worden opgenomen, is het verantwoord hiervoor een bijdrage te vragen. Er wordt een tussenkomst gevraagd bij de aanvraag tot inschrijving om de kosten van het onderzoek, van de legitimatiekaart en van het onderhoud van het register te dekken. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de reële kosten, maar mag de toegang tot het register niet bemoeilijken. De bijdrage moet ook op een eenvoudige manier kunnen aangepast worden.”

De wet zelf preciseert: “De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.”

Wie beslist of ik in het register mag blijven?
De aanvaardingscommissie. De commissie maakt een evaluatie op van de geleverde prestaties aan de hand van de permanente vorming, de aanstellingen in de voorbije vijf jaar en de eventuele reacties van de gebruikers van het register over de kwaliteit. Op datum van 1 januari 2019 was de aanvaardingscommissie nog niet actief.
Kan ik definitief uit het register geschrapt worden?
 Ja. De minister van Justitie kan bij een met redenen omklede beslissing BVT’s schorsen of hun naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen.
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden ?
De Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017: De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.
Wat gebeurt er als ik niet in het nationale register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s) opgenomen ben?
Dan word je niet opgeroepen. Voorlopig werken Justitie en politie (en andere diensten) nog met de lijsten waarmee ze altijd gewerkt hebben, maar zodra al die diensten over het nationale register zullen beschikken, kun je dan nog enkel opgeroepen worden als je in het register opgenomen bent; of als er geen BVT is in het register met het gezochte profiel.
Waarom een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s) ?
Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen. Het register is niet enkel bedoeld om een inventaris te maken van alle actieve BVT’s, maar ook om de kwaliteit van hun prestaties te bewaken.
Ik werk al als BVT. Moet ik me in het nationale register inschrijven?
Ja. BVT’s die al actief zijn, moeten zich inschrijven, maar hebben volgens de wet op het nationaal register vijf jaar na de invoering ervan om aan de voorwaarden te voldoen (juridische kennis, technische kennis…). De precieze vereisten liggen nog niet vast.
Kan ik uit het nationale register worden geschrapt?
Indien bij herhaling kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of het gedrag of de handelwijze van de BVT de waardigheid van de functie of de deontologie schaadt, kan de minister van Justitie, op voorstel van de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de betrokkene zijn beroepsactiviteiten uitoefent of op voorstel van de procureur des Konings en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing, diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken schrappen. De duur van de tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan.

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een tijdelijke of definitieve schrapping leidt.

Welke deskundigheid moet ik hebben om in het register te komen?
BVT’s moeten bewijzen van juridische en taalkundige kennis voorleggen. Informatie van de gerechtelijke autoriteiten over hun functioneren, kan ook nuttig zijn. De beëdigd tolken moeten bovendien aantonen dat ze deskundig zijn op het gebied van tolken.
Moet ik een juridische opleiding volgen om in het register opgenomen te worden?
De wet op het nationaal register zegt: “Worden opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, de natuurlijke personen die : (…) kunnen aantonen dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken;”.

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/opnamevoorwaarden

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten 

Hebben Justitie en de politie al toegang tot het nationale register ?
De gerechtelijke orde heeft toegang tot het nationale register. De politie heeft nog geen toegang tot het register. In de toekomst zullen ook de burgers sommige gegevens in het nationale register kunnen inkijken. Ook Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.
Moet ik Belg zijn om in het register opgenomen te worden?
Het register staat open voor alle EU-onderdanen en wie er wettelijk verblijft.
Moet ik een deontologische code onderschrijven om in het register opgenomen te worden?
Ja.
Kunnen mensen buiten het register aangesteld worden?
Ja, mits voldoende motivering. Dat geldt bijvoorbeeld voor BVT’s vanwege hun bijzondere specialisatie.
Ik ben opgenomen in het register als BVT. Mag ik een opdracht weigeren?
 Je moet een onderscheid tussen strafzaken en burgerlijke zaken maken. Een BVT mag in strafzaken in de regel geen opdracht weigeren, tenzij bij onverenigbaarheden of verantwoorde onbeschikbaarheid.

Het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie zegt: “Deze verplichting is opgenomen in de programmawet van 2006, gewijzigd in 2008, en werd sindsdien niet gewijzigd. De vorderende magistraat of politiedienst die handelt in naam van de magistraat moet contact op nemen met de beëdigde en erkende tolk wiens vertrekpunt het dichtst is gelegen bij de plaats waar de prestatie moet worden uitgevoerd. Hij wordt geacht de opdracht te aanvaarden, tenzij hij op hetzelfde ogenblik reeds een andere opdracht moet uitvoeren (of zich daarheen moet begeven) of met een geldige reden kan aantonen verhinderd te zijn.

Kan ik een sanctie krijgen als er beslist wordt dat ik de deontologie heb overtreden?
 Ja, zelfs bij één inbreuk. “De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2° na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, kan bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan. De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum 1 jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene.” Dat betekent niet dat elke overtreding tot een schorsing of een schrapping leidt.
Wie gaat na of ik een overtreding van de gedragscode begaan heb?
De aanvaardingscommissie (en niet magistraten), die ook al bevoegd is bij de opname in het register en de verlenging van de inschrijving. Een schorsing of schrapping overstijgt echter het dossier waarvoor de rechtbank gevat is. Zij kunnen ook geen verder onderzoek doen naar verwante tekortkomingen.
Wat met de aanstelling van een vertaler/tolk die (nog) niet in het (voorlopig) register is opgenomen?
“Er is een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld, die loopt tot 1/12/21, waarbinnen alle onder de vroegere regeling optredende vertalers en tolken mogen blijven optreden in opdracht van de gerechtelijke overheden. Willen ze echter na die datum hun activiteit nog voortzetten, dan moeten ze
zich tijdig inschrijven in het voorlopig register en tegen het einde van deze periode bewijzen dat ze voldoen aan alle toegangsvoorwaarden tot het definitief register.
Vanaf 15/6/2017 kreeg de rechterlijke orde toegang tot de databank voor gerechtsexperten/vertalers/ tolken. Via een zoeksoftware kunnen per expertise namen gezocht worden. Wij stellen vast dat nog niet alle experten/vertalers/tolken die reeds voor 1/12/2016 voor Justitie werkten zich hebben ingeschreven.
De magistraat zal bij voorkeur iemand nemen uit de databank. Wil hij iemand vorderen die niet in de databank zit, maar wel voor 1/12/2016 voor ons werkte, dan zal de griffie of het parketsecretariaat hem aanzetten zich zo vlug als mogelijk in te schrijven. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven in het voorlopig register, zal zijn activiteit minstens moeten schorsen vanaf 1/12/21 en zal haar pas kunnen hernemen na te zijn erkend en opgenomen in het definitief register.”

(Kwaliteitshandboek p. 19)

Waar kan ik het kwaliteitshandboek vinden?
Ik vind mijn vraag in die lijst niet terug. Bestaat er een officiële Q&A over het register?
Ik vind mijn vraag niet terug in deze lijst
Stuur een mail naar NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be

KB tarieven

Vanaf welke datum moet ik de nieuwe tarieven toepassen?
Het KB treedt in werking op 1 januari 2017
Moet ik in regels/tekens of in woorden factureren?
De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel van zestig karakters, tekens inbegrepen.

Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen. De vertalers die vertalen naar de andere talen worden per woord betaald.

Welke tarieven gelden er voor de vertalers?
Voor de vertalingen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift: 0,97 euro per regel; elke begonnen regel geldt als een volledige regel.

Voor de andere talen:

– 0,061 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans

– 0,095 euro van en naar de volgende talen: Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen

– 0,083 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.

Hoeveel mag ik factureren voor een ‘kleine’ vertaling?
Bij een vordering van minder dan 300 woorden of minder dan 30 regels wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.
Wat is een dringende vertaling?
Wanneer de vorderende overheid een vertaling vraagt die meer dan 2100 woorden per werkdag omvat ten aanzien van de gevraagde datum van aflevering van de vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten aanzien van een vertaling naar een taal met tekens, dan is er sprake van een dringende vertaling. Plus 50 percent in geval van urgentie.
Wat is telefoontapvertalen?
Het KB zegt: “Onder telefoontapvertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal”.
Hoe wordt telefoontapvertalen vergoed?
Voor telefoontapvertalen geldt een tariefvermeerdering van 20 procent.
De tekst die ik moet vertalen, bevat formulieren die meermaals terugkomen. Wat mag ik factureren?
Wanneer wordt gebruik gemaakt van in te vullen formulieren die identiek zijn, tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volwaardige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in geheugen zitten.
Mag ik meer aanrekenen bij handgeschreven teksten?
Bij handgeschreven teksten die moeilijk leesbaar zijn, wordt het tarief met 20 procent verhoogd. Die beoordeling wordt opgenomen in de vordering.
Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?
Er geldt een eenheidstarief van 48,91 euro, btw niet inbegrepen. De prestatie is de reële tijd, vertaald in minuten, die effectief wordt gepresteerd bij het tolken.
Welk reistarief mag ik als tolk aanrekenen?
0,5397 euro per kilometer.
Hoe moet ik de afstand berekenen?
Als afstand geldt de reële afstand. M.a.w. u mag de afstand van uw verblijfplaats naar de tolkplaats in rekening brengen (GPS = snelste route). De berekening aan de hand van de ‘wettelijke afstand’ geldt niet langer.
En de wachttijd?
Indien u moet wachten vooraleer u daadwerkelijk tolkt, wordt de reële wachttijd in minuten vergoed. Voor de wachttijd geldt een tarief van 34,65 euro per uur.
Is het systeem van de eerste prestatie behouden?
Voor de eerste prestatie die geen vol uur bedraagt, mag u een volledig uur factureren. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan zestig minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen.
Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag. Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?
Het KB zegt: “Voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.”

Meer bepaald: u kunt opnieuw een eerste prestatie aanrekenen vanaf 12 uur.

Hoeveel mag ik aanrekenen op een feestdag?
U mag het tarief verdubbelen.
Hoeveel mag ik ‘s nachts aanrekenen?
Tussen 22 uur en 6 uur mag u het tarief verdubbelen.
Hoeveel mag ik op zaterdag aanrekenen?
Tussen 6 en 22 uur mag u het tarief met 50 procent verhogen. Tussen 22 uur en 6 uur mag u het tarief verdubbelen (= nachttarief).
Hoeveel mag ik op zondag aanrekenen?
U mag het tarief verdubbelen.
Mag ik ook ‘s nachts, tijdens het weekeinde of op feestdagen de wachttijd aanpassen?
Het KB zegt daar niets over.
Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt?
– Voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van een vol uur WACHTTIJD toegekend, m.a.w. u mag 34,65 euro factureren.

– Voor een prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van drie uur WACHTTIJD toegekend. M.a.w. u mag 3 X 34,65 euro factureren.

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?
Het KB zegt letterlijk: “De opmaak van de kostenstaat van de vertalers gebeurt maandelijks. Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.”
Moet ik per tolkprestatie factureren of mag ik een overzicht maken?
Het KB zegt letterlijk: “De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt opgemaakt per maand. Om de prestaties inzake strafzaken te bewijzen wordt een prestatiefiche gebruikt waarin chronologisch alle prestaties voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.”
Wat is een prestatiefiche (tolken)?
Het KB zegt letterlijk: “Om de prestaties in het kader van strafzaken vast te stellen, wordt een prestatiefiche gebruikt waarin alle prestatie- en wachttijden voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken chronologisch worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.
Het formaat en de inhoud van de prestatiefiche worden vastgelegd door de Minister.”
Waar kan ik de prestatiefiche verkrijgen?
Het ministerieel besluit dat het model van de prestatiefiche vastlegt moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, en zal dus pas na enige tijd kunnen worden gepubliceerd. Voorlopig mag u uw kostenstaten dus nog indienen zonder dit specifieke bewijsstuk.
Verhoogt de wachtvergoeding bijvoorbeeld ‘s nachts of tijdens het weekeinde?
De wachtvergoeding wordt NIET verhoogd op momenten waar de prestatievergoeding hoger is: ze is dus altijd dezelfde, ook ’s nachts en tijdens het weekend.
Moet ik maandelijkse kostenstaten indienen?
Vanaf nu moet u inderdaad op maandelijkse basis u uw kostenstaten indienen. (NOG NIET VAN KRACHT)
De kostenstaten/TOLKEN worden vanaf nu ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats/zetel. Wat u nog hebt ingediend bij andere griffies, zal door hen worden doorgestuurd naar de enige griffie die nog bevoegd blijft, ook al behoort de magistraat die u vorderde niet tot de betrokken rechtbank van eerste aanleg.
Voor de kostenstaten/VERTALINGEN, blijft het oude systeem voorlopig nog geldig.
Hoe moet ik tapwerk factureren?
Het KB zegt er niets over. Het verslag aan de Koning zegt: “Telefoontaptranscripties uit een orale tekst vergen meer tijd en energie, omdat de tekst meerdere keren moet worden beluisterd en de basistekst niet altijd van hoge kwaliteit is. Wanneer er evenwel geen of slechts een partiële omzetting is in geschreven tekst, moet het tolkentarief toegepast worden.” Met andere woorden: in beginsel  moet het tarief voor een vertaling worden toegepast,  behalve wanneer er geen of slechts een partiële omzetting in een geschreven tekst is.
Hoe moet ik SMS'en bij tapwerk factureren?
In principe als vertalingen.
Welke termijn geldt voor de levering van een vertaling?
 Indien de vordering geen datum vermeldt, moet een termijn van een maand worden gerekend voor de vertalingen van minder van 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor de andere. Indien de termijn en het werkvolume of de moeilijkheidsgraad niet in overeenstemming zijn, zal de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler.
 

Worden er boetes opgelegd bij vertraging?
 
Er is sprake van vertraging wanneer de vertaling buiten de voorgeschreven termijn wordt afgeleverd. Indien de vordering geen datum vermeldt, is een termijn van een maand voor minder dan 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor meer woorden of lijnen van toepassing. Indien de termijn en het werkvolume niet in evenwicht zijn, kan de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler. In geval van vertraging kan de magistraat het bedrag van de staat van kosten en erelonen proportioneel verminderen.
De te vertalen tekst bevat formulieren die meermaals terugkeren. Hoeveel mag men daarvoor factureren?
Indien identieke in te vullen formulieren moeten worden vertaald, kunnen enkel de woorden of lijnen van het eerste formulier als volwaardige vertalingen worden beschouwd. Wat de andere betreft, worden enkel de ingevulde woorden in rekening gebracht als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.
Ook documenten die in serie worden gemaakt en ingevulde vaste rubrieken bevatten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen, zijn te beschouwen als formulieren.
Voorbeelden van berekeningen van tolkopdrachten

Enkele voorbeelden van berekeningen volgens het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie

1.Tolk komt tolken voor de raadkamer. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 9u30 tot 10u00.
Tolkt van 10u00 tot 10u29.
Facturatie: 48,91 euro.
(wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur: dit zou niet van toepassing zijn als de prestatie eindigde om 10u30!)

2. Tolk komt tolken voor de raadkamer. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 9u30 tot 10u00.
Tolkt van 10u00 tot 10u45.
Facturatie:
(34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro.
(reële wachttijd + eerste prestatie van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur)

3. Tolk komt tolken voor de raadkamer. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 9u30 tot 10u30.
Tolkt van 10u30 tot 12u00.
Facturatie: 34,65 euro + (48,91 x 1.5) euro.
(reële wachttijd + reële duur eerste prestatie)

4. Tolk komt tolken voor de raadkamer. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 9u30 tot 10u00.
Tolkt van 10u00 tot 10u30.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 11u00 tot 11u30.
Tolkt van 11u30 tot 12u00.
Facturatie:
48,91 euro + (34,65 x 0.5) euro + (34,65 x 0.5) euro + (48,91 x 0.5) euro.
(wachttijd en eerste prestatie (voormiddag) vallen binnen hetzelfde uur (dus elk apart een half uur tellen, maar omdat het de eerste prestatie is, wordt ze afgerond op één uur)+ reële wachttijd + reële duur tweede prestatie (voormiddag)

5. Tolk komt tolken voor de raadkamer. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 9u30 tot 10u00.
Tolkt van 10u00 tot 10u45.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 11u00 tot 11u30.
Tolkt van 11u30 tot 12u00.
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + (34,65 x 0.5) euro + (48,91 x 0.5) euro.
(reële wachttijd + eerste prestatie (voormiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + reële wachttijd + reële duur tweede prestatie (voormiddag))

6. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 8u30 tot 9u00.
Tolkt van 9u00 tot 9u45.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 12u30 tot 13u00.
Tolkt van 13u00 tot 13u29. (13u30 zou een minuut teveel zijn!)
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + 48,91 euro.
(reële wachttijd + eerste prestatie (voormiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + reële wachttijd + (wachttijd en prestatietijd samen minder dan een uur, dus afgerond op een uur.

7. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Tolkt van 10u00 tot 14u00.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Tolkt van 16u30 tot 17u00.
Facturatie: (48,91 x 4) euro + 48,91 euro. (reële duur eerste prestatie (die in de voormiddag begint en in de namiddag eindigt) + eerste prestatie
(namiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur).

Opdrachten rond overgang voormiddag naar namiddag

8. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 8u30 tot 9u00.
Tolkt van 9u00 tot 9u45.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 11u45 tot 12u15.
Tolkt van 12u15 tot 13u00.
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro.
(reële wachttijd + eerste prestatie (voormiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + reële wachttijd (begint in de voormiddag en eindigt in de namiddag) + eerste prestatie (namiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur).

9. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 8u30 tot 9u00.
Tolkt van 9u00 tot 9u45.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 11u45 tot 12u15.
Tolkt van 12u15 tot 12u45.
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + 48,91 euro.
(reële wachttijd + eerste prestatie (voormiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + wachttijd en tweede prestatie vallen binnen hetzelfde uur).

10. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 11u45 tot 12u15.
Tolkt van 12u15 tot 12u44.
Facturatie: 48,91 euro.
(wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur, ook al begint de wachttijd in de voormiddag en eindigt die in de namiddag)

11. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 11u30 tot 11u45.
Tolkt van 11u45 tot 12u29.
Facturatie: 48,91 euro.
(wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur, ook al begint de prestatie in de voormiddag en eindigt die in de namiddag).

12. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 8u30 tot 9u00.
Tolkt van 9u00 tot 9u45.
Heeft vervolgens een tweede opdracht.
Wacht van 11u45 tot 12u15.
Tolkt van 12u15 tot 13u00.
Heeft vervolgens een derde opdracht.
Tolkt van 18u00 tot 18u30.
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + (34,65 x 0.5) euro + 48,91 euro + (48,91 x 0.5) euro
(reële wachttijd + eerste prestatie (voormiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + reële wachttijd (begint in de voormiddag en eindigt in de namiddag) + eerste prestatie (namiddag) van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur + reële duur van de tweede prestatie van de namiddag)

Opdrachten rond de overgang nachttarief naar dagtarief

13. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 5u00 tot 5u30.
Tolkt van 5u30 tot 6u15.
Facturatie: (34,65 x 0.5) euro + (48,91 x 2)euro (reële wachttijd + eerste prestatie van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur,
aangevangen bij nachttarief waardoor verdubbeld).

14. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 5u00 tot 6u00.
Tolkt van 6u00 tot 6u15.
Facturatie: 34,65 euro + 48,91 euro
(reële wachttijd + eerste prestatie van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur, geen verdubbeling vermits de prestatie bij dagtarief aanvangt).

15. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 5u30 tot 6u00.
Tolkt van 6u00 tot 6u30.
Facturatie: (48,91 x 2) euro
(wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur, wachttijd aangevangen bij nachttarief  waardoor verdubbeling).

16. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 5u15 tot 5u45
Tolkt van 5u45 tot 6u10.
Facturatie: (48,91 x 2) euro (wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur, prestatie aangevangen bij nachttarief waardoor verdubbeling).

17. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Tolkt van 4u00 tot 6u30.
Facturatie: (48,91 x 2 x 2) euro + (48,91 x 0.5) euro
(reële duur van de prestatie bij nachttarief + reële duur van het vervolg van de prestatie bij dagtarief)

Opdrachten rond de overgang dagtarief naar nachttarief

18. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 21u30 tot 22u30.
Facturatie: 34,65 euro + (48,91 x 2) euro (reële wachttijd + eerste prestatie van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur,
aangevangen bij nachttarief waardoor verdubbeld).

19. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 21u00 tot 21u30.
Tolkt van 21u30 tot 22u15.
Facturatie:
(34,65 x 0.5)
euro + 48,91 euro
(reële wachttijd + eerste prestatie van minder dan een uur aangerekend als een volledig uur, aangevangen bij dagtarief waardoor geen verdubbeling)

20. Tolk komt tolken voor een verhoor. Het is zijn eerste prestatie van de dag.
Wacht van 21u30 tot 22u00.
Tolkt van 22u00 tot 22u20.
Facturatie: 48,91 x 2 = 97,82 euro
(wachttijd en eerste prestatie vallen binnen hetzelfde uur , prestatie aangevangen bij nachttarief waardoor verdubbeling).

Hoe factureer je de transcriptie van relevante telefonische gesprekken?
Enkel de formule > 2100 woorden per werkdag telt.
Kan bij moeilijke teksten een bevoegde magistraat zelf het tarief bepalen?
Dan zou het kb daarover moeten veranderd worden. Met andere woorden: nee.

Andere

Technische problemen e-deposit?
 U bent beëdigd VERTALER? U wordt gevorderd door /u factureert aan het PARKET sectie POLITIE LEUVEN, LUIK EN MONS? In het kader  PROEFPROJECT “E-DEPOSIT” (DIGITALISEREN VAN HET PROCES VAN VORDEREN EN UITBETALEN VAN DE GELEVERDE PRESTATIES)?

U  hebt TECHNISCHE PROBLEMEN?

U kunt terecht bij

Lynn.Mottie@just.fgov.be

0472-512393

Download (DOCX, 480KB)

Wanneer moet ik de eed afleggen?
In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen: wanneer ze in het nationaal register opgenomen worden.

Het nationaal register is echter nog niet operationeel. De nieuwe vereisten om in het register te worden opgenomen (taalkennis, juridische kennis, deontologie…), zijn nog niet van kracht. Als je vandaag in het register zit, dan is dat omdat je al beëdigd was vóór de invoering van dat register.

Zodra de overgangsperiode van het nationaal register afgelopen is en de beëdigd tolken in het register beantwoorden aan de nieuwe eisen (taalkennis, juridische kennis, deontologie…) zullen de beëdigd tolken enkel bij hun inschrijving de eed moeten afleggen en dus niet langer bijvoorbeeld ter zitting.

Na die overgangsperiode zullen enkel de tolken die niet in het register zitten en op wie een beroep wordt gedaan bijvoorbeeld omdat er geen geregistreerde tolk voor een specifieke taal beschikbaar is, de eed nog moeten afleggen.

Mag ik een vertalingsopdracht doorspelen aan een andere vertaler?
 In principe niet. Indien bijvoorbeeld een magistraat u een vertaling vraagt, mag u die vertalingsopdracht niet aan een andere vertaler doorspelen, tenzij de magistraat in kwestie u daartoe de toestemming geeft.
Word ik als tolk ook betaald bij een bijkomend overleg?
Het recht op dat vertrouwelijk overleg “plots”, midden in het verhoor,  wordt afhankelijk gesteld van de vraag of de verdachte de tolk zal betalen dan wel het BJB. Lextra Lingua vzw is van oordeel dat de (gerechtelijke) diensten pragmatisch moet handelen: uiteraard geldt die kosteloze bijstand op een tolk ook voor het bijkomend overleg, net zoals het voorafgaandelijk overleg.
E-mailadres van het Nationaal Register
Waar kan ik een officieel zegel als tolk/vertaler laten maken met mijn naam en identificatienummer van FOD Justitie?
Overal. Het is niet gereglementeerd.
Wat indien mijn domicilie verschillend is van mijn werkadres?
Het adres opgegeven in nationaal register, is referentie.
Kan men vooropstellen verwijlintresten te eisen vanwege betaling van facturen binnen onredelijke termijnen?
Neen, de staat kan zich niet veroorloven ze te betalen. Er is geen contract, maar een vordering waarvan de staat de voorwaarden vastlegt.
Ik ben tolk (taal1)-(taal2). Ik kan niet simultaan tolken door de snelheid van de sprekers en doordat de syntaxis van beide talen aan elkaar tegengesteld zijn.
Verwittig de griffier, of nog beter, de rechter voor de zitting, en leg hem uw specifieke problemen uit.
Afkortingen gerechtsdeurwaarders/Justitie
Ik werk voor de dienst Voogdij en de vergoeding van mijn kilometers wordt tot 100 km (x2) beperkt
Ik vind mijn vraag niet in de lijst. Raadpleeg het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie
Ik heb voor de politie getolkt. Mijn opdracht zit erop. Enkel de vordering moet nog worden opgesteld. De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt die tijd als werk?
De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt als werk. Om echter discussies te voorkomen, probeer ervoor te zorgen dat de vordering al vóór het verhoor klaar is.
Ik ga tolken voor een verdachte tijdens een verhoor. De advocaat vraagt of ik ook wil tolken tijdens dat overleg met zijn cliënt vooraleer het verhoor begint. Wie betaalt mijn tolkwerk bij dat overleg?
Dat is geen gerechtskost. Wordt hij door de politie verhoord en misschien opgesloten, dan gaat het over gerechtskosten.
Waar kan ik een opleiding 'juridische vorming' volgen?

Wil je opgenomen worden in het definitieve register, dan moet je een opleiding volgen. Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking. Vandaag bieden enkel KU Leuven, UCLouvain,   UGent en UMONS, erkende opleidingen aan. 

https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aanvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten

Erkende opleidingen BVT

UCLouvain:  Rita Smeesters, téléphone : +32 (0)10 47 46 16, rita.smeesters@uclouvain.be
(lundis, mardis et jeudis); absente du 26/4/19 au 6/5/19 inclus

UGent:
http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken
http://www.vtc.ugent.be/navormingvertalen

UMONS: https://web.umons.ac.be/fti-eii/fr/formations/interpretation-en-contexte-juridique-milieu-judiciaire-et-secteur-des-demandes-dasile/

Zodra ze opgenomen zijn in het definitieve register, zullen BVT’s  ook een aantal uren bijscholing moeten volgen. De opname in het definitief register is geldig voor 6 jaar. 

Ik heb jaren ervaring als beëdigd vertaler/tolk. Kan ik vrijstelling krijgen voor de juridische opleiding?

Beëdigd vertalers/tolken die 15 jaar ervaring hebben en zich tijdens die periode bijgeschoold hebben, kunnen een vrijstelling krijgen:

Er kan een vrijstelling gevraagd worden voor het bewijs van juridische kennis: vertaler/tolk die voor 1 december 2016 gedurende een onafgebroken periode van 15 jaar de activiteit van vertaler/tolk heeft uitgeoefend en zich in die periode heeft bijgeschoold.

(Art. 62 – wet van 5 mei 2019 – Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank)

VRAAG HET FORMULIER OM VRIJSTELLING AAN TE VRAGEN – LEXTRA LINGUA VZW 0477512481