Vragen en antwoorden Nationaal Register

Wat is het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?

Het Nationaal Register is de officiële lijst van BVT’s, maar het is meer. Het wil een werkinstrument voor de gebruikers zijn. Het geeft ook informatie over de specialiteit van de BVT’s. Het biedt tot slot een kwaliteitsgarantie. Alle BVT’s in het Nationaal Register beantwoorden aan kwaliteitsvoorwaarden: kennis van de taal, juridische kennis, deontologische kennis, technische kennis (vertalen/tolken). Tenminste dat zal het geval zijn voor het definitieve register. Vandaag is het Nationaal Register voorlopig.JE BENT WEL VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN.

Dan heb je tot 30 november 2022 de tijd om je DEFINITIEF in te schrijven in het register. Om je in te schrijven, moet je het bewijs leveren dat je voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, onder meer het bewijs van juridische kennis (1).
De einddatum is 30 november 2022, maar je moet natuurlijk niet op die deadline wachten.


JE BENT NIET VOORLOPIG IN HET NATIONAAL REGISTER INGESCHREVEN. 

Dan kun je je alleen definitief inschrijven als je het bewijs levert dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten, onder meer het bewijs van juridische kennis. Bovendien moet je wachten tot het definitieve register is geopend, wat nog niet het geval is.

Hoe kan ik me in het Nationaal Register inschrijven? 

Wie kan het register inkijken? 

iedereen.


Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden?
Vandaag (nog) niet, maar de memorie van toelichting van de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017 zegt : "Gezien de omvang van het register en het belang voor de tolken, vertalers en vertalers-tolken, die erin worden opgenomen, is het verantwoord hiervoor een bijdrage te vragen. 

Er wordt een tussenkomst gevraagd bij de aanvraag tot inschrijving om de kosten van het onderzoek, van de legitimatiekaart en van het onderhoud van het register te dekken. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de reële kosten, maar mag de toegang tot het register niet bemoeilijken. De bijdrage moet ook op een eenvoudige manier kunnen aangepast worden."

De wet zelf preciseert: "De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage."

Kan ik uit het Nationaal Register worden geschrapt? 

”Indien bij herhaling kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of het gedrag of de handelwijze van de BVT de waardigheid van de functie of de deontologie schaadt, kan de minister van Justitie, op voorstel van de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de betrokkene zijn beroepsactiviteiten uitoefent of op voorstel van de procureur des Konings en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing, diens naam tijdelijk of definitief uit het Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken schrappen. De duur van de tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan.”

Dat betekent niet dat elke overtreding tot een tijdelijke of definitieve schrapping leidt.

Moet ik een deontologische code onderschrijven om in het register opgenomen te worden? 
Ja.

Deontologische Code op Lextra Lingua

Deontologische Code op Website van Justitie

Kan ik een sanctie krijgen als er beslist wordt dat ik de deontologie heb overtreden? 

Ja, zelfs bij één inbreuk. "De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2° na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, kan bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het Nationaal Register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan. De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum 1 jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene." 
Dat betekent niet dat elke overtreding tot een schorsing of een schrapping leidt.

Wie bepaalt of ik een overtreding van de gedragscode begaan heb? 
De aanvaardingscommissie (en niet magistraten), die ook al bevoegd is bij de opname in het register en de verlenging van de inschrijving. Een schorsing of schrapping overstijgt echter het dossier waarvoor de rechtbank gevat is. Zij kunnen ook geen verder onderzoek doen naar verwante tekortkomingen.

Wat met de aanstelling van een vertaler/tolk die (nog) niet in het (voorlopig) register is opgenomen?

“Er is een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld, die loopt tot 1/12/21, waarbinnen alle onder de vroegere regeling optredende vertalers en tolken mogen blijven optreden in opdracht van de gerechtelijke overheden. Willen ze echter na die datum hun activiteit nog voortzetten, dan moeten ze zich tijdig inschrijven in het voorlopig register en tegen het einde van deze periode bewijzen dat ze voldoen aan alle toegangsvoorwaarden tot het definitief register.
Vanaf 15/6/2017 heeft de rechterlijke orde toegang tot de databank voor gerechtsexperten/vertalers/ tolken. Via een zoeksoftware kunnen per expertise namen gezocht worden. Niet alle experten/vertalers/tolken die reeds voor 1/12/2016 voor Justitie werkten hebben zich al ingeschreven.

De magistraat zal bij voorkeur iemand nemen uit de databank. Wil hij iemand vorderen die niet in de databank zit, maar wel voor 1/12/2016 voor ons werkte, dan zal de griffie of het parketsecretariaat hem aanzetten zich zo vlug als mogelijk in te schrijven. Wie zich niet tijdig heeft ingeschreven in het voorlopig register, zal zijn activiteit minstens moeten schorsen vanaf 1/12/21 en zal haar pas kunnen hernemen na te zijn erkend en opgenomen in het definitief register."