LID WORDEN – AFFILIEZ-VOUS

voir texte en français ci-dessous

images

 


5 redenen om lid van Lextra Lingua vzw te worden

1  We verdedigen de belangen van onze leden bij onze opdrachtgevers.

2. We houden onze leden op de hoogte van van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers.

3. We helpen onze leden om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken.

4. We brengen tolken en vertalers via bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging met elkaar in contact.

5. We publiceren een lijst van tolken en vertalers die up-to-date is. De lijst is een ontmoetingsplaats: de leden kunnen er hun diensten aanbieden, de opdrachtgevers kunnen er de tolk/vertaler vinden die ze zoeken.


 

Hoe wordt u lid?

We hebben de volgende documenten nodig:


  • Het INGEVULD INSCHRIJVINGSFORMULIER  (zie hieronder).
  • Het BEWIJS VAN UW BEËDIGING.
  • Uw FOD-NUMMER.

UW LIDMAATSCHAP BEDRAAGT 75 EURO. U BENT LID TOT 31 DECEMBER 2018

Rekening nr. vzw Lextra Lingua BE79 9730 7453 4733
BIC: ARSPBE22
Mededeling: Lidmaatschap 2018 + uw naam

Stuur het ingevuld inschrijvingsformulier retour.
Hoe?

 

OFWEL:

Kopieer het formulier hieronder in een tekstverwerker, vul het in en stuur het per mail aan:
info@lextra-lingua.be

 

OFWEL:

Druk het formulier hieronder af, vul het in en stuur het per post aan:
Lextra Lingua vzw, Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Inschrijvingsformulier

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

GSM:

Mailadres:

 

(aankruisen wat van toepassing is AUB)

[ ] Beëdigd tolk voor de talen:

[ ] Beëdigd vertaler voor de talencombinaties(s) (brontaal-doeltaal) :

 

Beëdigd bij de rechtbank(en) in:

Sinds:

 

Theoretische beschikbaarheid als tolk (b.v. enkel overdag, enkel ‘s avonds, niet in het WE, wel in het WE, altijd …) :

PERSOONLIJK COMMENTAAR: bijvoorbeeld mijn beschikbaarheid of mijn specialiteiten…

 

(aankruisen AUB)

[ ] Ik geef de toestemming

– om mijn gegevens in het ledenregister (dat via mail wordtverspreid onder politiediensten, sociale inspectiediensten en gemeentehuizen) op te nemen

– en om mijn gegevens op de website van de vzw Lextra Lingua te vermelden.

 

Handtekening

 

Opgelet:

Door uw lidgeld te betalen, onderschrijft u de gedragscode van Lextra Lingua vzw

De website vermeldt NIET het volledige adres van de leden!

Enkel de naam, talencombinatie, GSM-nr, mailadres, en regio van woonplaats.

Gelieve daarom hier aan te geven in welke regio u woont – naam van dichtstbijzijnde stad:

 

 

 


 

AFFILIEZ-VOUS


 

Affiliez-vous

images

 


5 très bonnes raisons pour rejoindre l’ASBL Lextra Lingua 

1  Nous défendons vos intérêts auprès de vos commanditaires.

2. Nous vous informons de tout ce qui “bouge” dans le monde des interprètes et traducteurs jurés.

3. Nous vous aidons à perfectionner votre professionalisme et votre ethique professionelle.

4. Nous vous mettons en contact avec des collègues.

5. Nous publions une liste d’interprètes et traducteurs jurés que nous mettons constamment à jour. Cette liste est un lieu de rencontre pour ceux qui offrent des services de traducteur/interprète et ceux qui cherchent ces services.


 

 COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

Pour pouvoir vous affilier, nous avons besoin des documents suivants :


  • le FORMULAIRE D’INSCRIPTION REMPLI (voir ci-dessous) ;
  • la PREUVE DE VOTRE ASSERMENTATION ;
  • votre NUMÉRO FOD JUSTICE.

    LA COTISATION EST DE 75 EUROS. VOUS ÊTES MEMBRE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018

 

 

N ° de compte : ASBL Lextra Lingua BE79 9730 7453 4733

BIC: ARSPBE22

Communication: Adhésion 2018 + votre nom

 

 

Comment renvoyer le formulaire d’inscription?

OU BIEN :

Copiez le formulaire ci-dessous dans un éditeur de texte, remplissez-le et envoyez-le par courrier à :

info@lextra-lingua.be

 

OU BIEN :

Imprimez le formulaire ci-dessous, remplissez-le et envoyez-le par la poste à :

ASBL Lextra Lingua, Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven (Louvain).

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Formulaire d’adhésion

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse :

GSM :

Adresse électronique :

 

(Cochez ce qui s’applique)

[ ] Interprète assermenté(e) pour les langues suivantes (langue source-langue cible):

[ ] Traducteur assermenté(e) pour la combinaison de langues (langue source-langue cible):

 

Assermenté(e) auprès des tribunaux de :

Depuis:

 

Disponibilité théorique (par exemple: uniquement pendant la journée, jamais le week-end, etc.) :

COMMENTAIRE PERSONNEL (par exemple: je suis spécialisé en fiscalité) :

 

(Cochez svp)

[ ] Je autorise

– que mes données soient repris dans le registre des membres (qui, est envoyé entre autres aux services de police, aux services de l’inspection sociale et aux maisons communales) et

– que mes données soient repris sur le site de l’ASBL Lextra Lingua.

Signature


REMARQUES IMPORTANTES

En payant votre cotisation, vous souscrivez au code de conduit de l’asbl Lextra Lingua

Le site NE mentionne PAS votre adresse !

Le site mentionne UNIQUEMENT votre nom, votre combinaison de langues, votre numéro de GSM, votre adresse électronique et votre code postal.