LEXTRA LINGUAIn onze rubriek ‘Vragen en antwoorden’ vind je meer dan 60 vragen (én uiteraard hun antwoorden),
over het register, over de tarieven…

(KLIK HIER)

 

 

LID WORDEN?

(KLIK HIER)


Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding

 
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen

Artikel 1.
Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de opleiding juridische kennis voor een beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk of voor een gerechtsdeskundige moet voldoen om de opname mogelijk te maken in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen opgericht in artikel 991quinquies van het Gerechtelijk Wetboek of in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken opgericht in artikel 22 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (hierna “de wet van 10 april 2014” genoemd).

Art. 2.
De opleiding “juridische kennis” moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
1° de modules omvatten zoals vastgesteld in artikel 4 voor wat betreft de beëdigd vertalers/tolken en zoals vastgesteld in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen;
2° verzorgd worden door lesgevers die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 9, § 1 voor de beëdigd vertalers/tolken en van artikel 9, § 2 voor de gerechtsdeskundigen;
3° afgesloten worden met een evaluatietest zoals omschreven in artikel 8.

Art. 3.
Het getuigschrift vereist overeenkomstig artikel art 25, 2°, van de wet van 10 april 2014 voor de inschrijving in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en overeenkomstig artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan slechts afgeleverd worden door de organisator van de opleiding.
Het getuigschrift wordt afgeleverd aan de deelnemer die deelnam aan de opleiding overeenkomstig de artikelen 6 en 7 en die slaagde in de evaluatietest voorzien in artikel 8.

HOOFDSTUK 2. – Programma van de opleiding.

Art. 4.
De opleiding juridische kennis voor de vertalers/tolken moet minstens de volgende modules omvatten waarvan de minimale duur in lesuren wordt aangeduid :
1. Algemeen overzicht van het Belgische rechtssysteem, gerechtelijke organisatie, bronnen van het recht, justitiële actoren (4 uren);
2. Strafprocesrecht, burgerlijk procesrecht, noties van het strafrecht en burgerlijk recht, gerechtskosten en tarifering (6 uren);
3. Juridische terminologie (6 uren);
4. Rol van de vertaler, tolk en vertaler-tolk in een gerechtelijke procedure en toepassing van de verschillende technieken van vertaling en vertolking in strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures, werking van het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (6 uren);
5. Deontologie, rechten en plichten; tolkhouding (4 uren).

Art. 5.
De opleiding juridische kennis voor gerechtsdeskundigen moet minstens de volgende modules omvatten waarvan de minimale duur in lesuren wordt aangeduid :
1. Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
2. Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken. (6 uren);
3. Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. (4 uren);
4. Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
5. Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
6. Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

HOOFDSTUK 3. – Aanwezigheid bij de opleiding

Art. 6.
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7, moeten de deelnemers minimaal 80% van de lesuren volgen.
Art. 7. § 1. De organisator van de opleiding kan een vrijstelling van het volgen van de opleiding die wordt beschreven in de modules 1 en/of 2 en 3 bedoeld in artikel 4 voor de beëdigd vertalers/tolken en in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen, verlenen aan elkeen die het bewijs levert van zijn juridische kennis door middel van het bezit van een diploma waarvan kan worden aangetoond dat de inhoud gelijkwaardig is of door middel van een bewijs van het hebben gevolgd van een gelijkwaardige opleiding. Deze vrijstelling geldt enkel het volgen van de opleiding. Zij moeten wel de evaluatietest afleggen.
§ 2. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan gehele of gedeeltelijk vrijstelling verlenen aan de houders van een diploma, afgeleverd door een erkende onderwijsinstelling voor een opleiding waarvan het programma bepaalde of alle modules bevat.
De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan het advies inwinnen van de aanvaardingscommissie ingesteld bij artikel 20 van de wet van 10 april 2014 alvorens zijn beslissing te nemen of ingesteld bij artikel 991ter van het Gerechtelijk wetboek.

HOOFDSTUK 4. – Evaluatie van de juridische kennis

Art. 8.
Uitgezonderd de vrijstelling van artikel 7, § 2, dient de kandidaat gerechtsdeskundige of de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zijn juridische kennis te bewijzen door te slagen in een evaluatie over alle modules van het programma, zoals vastgesteld in artikel 4 voor wat betreft de beëdigd vertalers/tolken en in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen, met inbegrip van de modules waarvoor een vrijstelling tot het volgen van de opleiding was verleend.
De verantwoordelijke van de opleiding moet een test organiseren aan het einde van de opleiding.
Deze test staat open voor de personen die de opleiding gevolgd hebben, alsook voor de personen die een gehele of gedeeltelijke vrijstelling hebben bekomen.

HOOFDSTUK 5. – Lesgevers

Art. 9.
§ 1. De organisatoren van de opleiding moeten zich ervan verzekeren dat de lessen van de modules bepaald in artikel 4, worden gegeven door lesgevers met de nodige kennis en competenties.
§ 2. De lessen van de module 1 en 2 bepaald in artikel 5, worden verplicht gegeven door juristen.
De andere modules dienen verzorgd te worden door lesgevers die minstens over een diploma hoger onderwijs beschikken en een grondige kennis op het gebied gerechtelijke deskundigenonderzoek hebben. De deskundigen die geen diploma hoger onderwijs bezitten, kunnen optreden als lesgevers als zij een nuttige ervaring hebben van minimaal tien jaar aaneensluitend als gerechtsdeskundige in hun specialiteit.

HOOFDSTUK 6. – Evaluatie van de opleiding

Art. 10.
§ 1. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar gaat na of de opleiding beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2. Hij of de gemachtigd ambtenaar kan hieromtrent advies aan de aanvaardingscommissie voorzien in artikel 20 van de wet van 10 april 2014 of voorzien in artikel 991ter van het Gerechtelijk Wetboek, vragen.
§ 2. Met het oog op deze evaluatie maakt de verantwoordelijke voor de opleiding aan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar de bewijsstukken over waaruit blijkt dat de opleiding voldoet aan de voorwaarden, bepaald in artikel 2 en meer bepaald :
-Het volledige programma met indeling van de modules en met aanduiding van het aantal uren per module;
-De documentatie voor de deelnemers zoals handboeken, cursussen of syllabi;
– De lijst van de lesgevers met hun cv;
-Een model van de af te leggen test.
De Minister of zijn gemachtigde kan alle andere nuttige informatie opvragen bij de organisator van de opleiding;
§ 3. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar levert aan de organisator van de opleiding een attest af waaruit blijkt dat de opleiding in zijn geheel of voor bepaalde modules voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2.
Indien de evaluatie negatief is, informeert de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar de verzoeker van de tekortkomingen die werden vastgesteld ten aanzien van artikel 2.
§ 4. Uitgezonderd substantiële wijzigingen aan het programma van de opleiding of aan de kwaliteit van de docenten, geldt het attest voor een periode van vijf jaar. Na deze periode moet de organisator van de opleiding een aanvraag tot hernieuwing van het attest indienen.
De organisator van de opleiding informeert de minister of zijn gemachtigde van elke wijziging die hij aanbrengt aan het programma van de lessen of aan de lijst van de docenten.

HOOFDSTUK 7. – Overgangsbepalingen

Art. 11.
De instellingen die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit opleidingen organiseerden, kunnen een aparte aanvraag tot beoordeling indienen voor de voorgaande opleidingen. Enkel de opleidingen georganiseerd na 1 september 2010 zullen in aanmerking worden genomen, voor wat betreft de gerechtsdeskundigen. Indien de instelling die de opleiding heeft georganiseerd, niet meer bestaat, kan de kandidaat gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zelf een aanvraag tot beoordeling indienen.
De aanvrager maakt aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar een gedetailleerde beschrijving van de opleiding.
De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar bevestigt in voorkomend geval dat de opleiding of bepaalde modules ervan voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2. In dat geval zijn de kandidaten vrijgesteld van het volgen van de opleiding of delen van de opleiding.


DE NIEUWE EED

(Vóór de tolkprestatie) Ik zweer dat ik trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een ...
Verder Lezen

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens... de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze ...
Verder Lezen

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/) Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks verwoede ...
Verder Lezen

To “eed” or not to “eed”

Misschien hebt u recent als beëdigd tolk op de rechtbank niet enkel vóór, maar ook na uw tolkprestatie een eed ...
Verder Lezen

ONFRISSE PRAKTIJKEN

Geregeld duiken er meldingen op dat ‘Justitie’ beëdigde vertalingen uitbesteedt aan vertaalbureaus, die ze dan op hun beurt aan al ...
Verder Lezen

HET NATIONALE REGISTER VOOR BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN: EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Hoe kan ik me in het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken inschrijven? Welke diploma’s moet ik voorleggen? Wie heeft er ...
Verder Lezen

BETALEN VOOR UW BEËDIGING?

Dat er een nationaal register voor beëdigd vertalers/tolken bestaat, is geen nieuws. We hopen overigens dat u in dat register ...
Verder Lezen

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

HOOFDSTUK 1 . - De vertalers Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van ...
Verder Lezen

HOE INSCHRIJVEN IN  HET NATIONAAL REGISTER

nationaal register pdf e-deposit pdf ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief 20

NOG PROBLEMEN MET DE NIEUWE TARIEVEN? Dinsdag (17/2/) hebben Lextra Lingua vzw en de BKVT een vergadering met de dienst Gerechtskosten van de FOD ...
Verder Lezen

BELANGRIJK

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de ...
Verder Lezen

Ontstaansgeschiedenis van het “KB-tarieven” 

Lees hieronder de documenten ivm het "KB-tarieven verslag aan de koning brief justitie aan financiën antwoord financiën brief justitie aan ...
Verder Lezen

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als ...
Verder Lezen

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens: Uw gegevens: Aanspreking: 0 Naam: Van ...
Verder Lezen

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016 "Justitie kan facturen opnieuw niet betalen" "In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie ...
Verder Lezen

Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times Breaking a Promise to Afghan Translators AUG. 18, 2016 Julianna Brion The nation’s rancorous debate over immigration ...
Verder Lezen

Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen

09 september 2016 (uit: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Vanaf november kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee ...
Verder Lezen

Geen tolk, Brusselse raadkamer laat drugssmokkelaar vrij

http://nieuws.vtm.be/video/?f%5B0%5D=sm_field_properties%3AVolledige%20uitzendingen&aid=180378 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2583848 ...
Verder Lezen

Home Office drops plans to cut interpreter wages after boycott threat

The Guardian Diane Taylor Friday 15 January 2016 20.57 GMT Home Office drops plans to cut interpreter wages after boycott threat ...
Verder Lezen