Lextra Lingua is een vereniging van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, sociale diensten... werken. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers en wil haar leden helpen om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken. De internetsite van Lextra Lingua stelt de potentiële opdrachtgevers een lijst met beëdigd tolken en vertalers ter beschikking, gerangschikt volgens taal en biedt een permanente dienstverlening met nuttige informatie aan.

In 2015 en 2017 werd de permanentiedienst van Lextra Lingua genomineerd voor een Language Industry Award.

SOLIDARITEIT

Steunmaatregelen zelfstandigen Corona - klik hier

HIERONDER 3 BIJDRAGEN OVER STEUN AAN ZELFSTANDIGEN

1. RSVZ

SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

Moeilijkheden door het coronavirus

16 maart 2020

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen verschillende maatregelen genieten.

Callcenter Corona

Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke werkdag van 8 - 20 uur.

 

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

De aanvraag moet tenminste bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 

Meer weten?

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit het beste ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met  je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die door het coronavirus hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken of stopzetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht 
(gebeurtenis met economische impact). Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

Meer weten?

Neem contact op met je  sociale verzekeringsfonds    https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus


2. FOD Financiën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

 Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

 Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

 Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

  Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 33.37 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Klik hier(externe link)om onze kantorengids te openen
 2. Vul bij « Filter Gemeente» uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ».U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Nuttige links

Meer info over het coronavirus vind je ook op:


3. ACERTA

https://www.acerta.be/nl/klantenportaal/zelfstandigen/klant-bij-acerta/juridisch-nieuws-en-updates/maatregelen-voor-zelfstandigen-die-moeilijkheden-ondervinden-door-het-coronavirus?utm_source=WatsonMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Goedkeuring-OBR_Overbruggingsrecht_bevestiging_NL%20(5)&utm_content=&spMailingID=9107218&spUserID=MzY0MTY4MjE5MzY4S0&spJobID=1491355095&spReportId=MTQ5MTM1NTA5NAS2

Maatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus

 27 maart 2020

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen. We zetten alles even op een rijtje.

Zelfstandige in bijberoep? Vind onderaan de steunmaatregelen voor jou.

Melding: Door de vele vragen over de Corona-maatregelen, is het mogelijk dat het wat langer duurt voor we je e-mail kunnen beantwoorden. We doen er alles aan om jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. We garanderen je dat jouw dossier tijdig in orde gemaakt zal worden door onze teams.

Maatregelen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Je bent zelf ziek

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen. Opgelet: ga hiervoor niet zomaar langs bij je arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe je dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Daarover vind je hieronder meer informatie terug.

Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als de werknemer.

Je bent zelf niet ziek, maar je ziet je omzet dalen en/of je kan je zelfstandige activiteit niet meer uitoefenen

Ook wie niet ziek is, kan hinder ondervinden door het coronavirus. Zo is het mogelijk dat je een preventieve quarantaine wordt opgelegd of dat je voorlopig nog niet kan terugkeren uit het buitenland, zodat je gedwongen wordt je zelfstandige activiteit te onderbreken. Of je krijgt minder klanten over de vloer, waardoor je je omzet ziet dalen. Ook voor deze situaties heeft de overheid een aantal maatregelen voorzien.

Betalingsuitstel sociale bijdragen

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen :

 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020
 • de eindafrekeningen over 2018 die tegen 31 maart, 30 juni of 30 september moeten betaald worden.

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Je dient je aanvraag in vóór 15 juni 2020Dit kan enkel door het online vereenvoudigd webformulier in te leveren. Je motiveert ook waarom jij getroffen bent door het coronavirus (bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling).

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 of 30 september pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen), maar je VAPZ-premie zal dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je toch het fiscaal voordeel van je VAPZ behouden? Dat kan als je je sociale bijdragen van 2020 eerste en tweede kwartaal en je eindafrekening over 2018 voor het einde van het jaar betaalt.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden. Meer informatie vind je hier.

Je kan je voorlopige sociale bijdragen zelf laten verminderen via Mijn Dossier in MyAcerta

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door voor het einde van dit jaar nog voldoende bij te storten.

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Je kan ook een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Dit is mogelijk voor je gewone sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor je eindafrekening over 2018.

Voor de aanvraag gebruik je het aanvraagformulier van Acerta. Dit formulier mag per e-mail opgestuurd worden naar je regionaal kantoor. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Krijg je vrijstelling, dan blijf je in orde met de kinderbijslag en met je ziekteverzekering, maar je verliest wel je pensioenrechten voor deze kwartalen. Ook je VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn. 

Overbruggingsrecht (hoofdberoep)

Het is ook mogelijk dat je je activiteit moet onderbreken omwille van het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat:

 • de overheid een gedwongen stopzetting heeft opgelegd
 • je zelf in quarantaine moet;
 • je werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.

Als je zelf niet effectief ziek bent en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan krijgen, kan je beroep doen op het overbruggingsrecht (gedwongen stopzetting - gebeurtenis met economische impact). Dit bedraagt 1.291,69 euro per maand. Wie minstens één persoon ten laste heeft bij het ziekenfonds krijgt 1.614,10 euro per maand.

De lijst van verplichte sluitingen en toegelaten activiteiten vind je op volgende pagina.

Iedere zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut kan het overbruggingsrecht aanvragen. Ook starters in hoofdberoep komen tijdelijk in aanmerking.

Ook een student-zelfstandige of een zelfstandige met gelijkstelling bijberoep kan het overbruggingsrecht krijgen. Voor hen geldt als bijkomende voorwaarde dat hun voorlopige sociale bijdrage, berekend op het inkomen van 2017, minstens gelijk is aan de minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Er is geen overbruggingsrecht mogelijk wanneer er recht is op een vervangingsinkomen (bv. uitkering arbeidsongeschiktheid).

Vlaanderen - steunmaatregelen zelfstandigen corona - klik hier
 • NIEUWS
  01/04/2020

  Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

  WIE KOMT IN AANMERKING?

  Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren, onder meer:

  • de evenementensector met ook veel freelancers
  • (para-)medische beroepen (zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen)
  • dierenpensions,
  • landbouwsector,
  • dienstenleveranciers
  • Ook gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel die door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden
  • schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren.

  Die laatste twee moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

  HOE WERKT DE STEUNMAATREGEL?

  • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
Vlaanderen kent een ‘corona-premie’ toe, ook voor beëdigd vertalers/tolken! - klik hier

De premie bedraagt 3000 euro.

De belangrijkste voorwaarde is dat de omzet door de Corona-maatregelen met 60% gedaald is in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020, vergeleken met dezelfde periode in 2019. In het geval van beëdigd vertalers/tolken komt het omzetverlies niet rechtstreeks door de Corona-maatregelen, maar indirect doordat Justitie door die Corona-maatregelen getroffen is (Justitie is geen essentiële dienst en moest dus zijn activiteiten beperken/stopzetten).

De premie geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen.Ze geldt voor mensen/bedrijven die de activiteit van -in ons geval- vertaler/tolk uitoefenen, als hoofdberoep of als bijberoep.

Wie als zelfstandige vertaler/tolk in beroep in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking, krijgt een premie van 1500 euro.

BVT’s kunnen de subsidie aanvragen via de website van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Ze vermelden daarbij hun ondernemingsnummer en rijksregisternummer (als ze hun activiteit als zelfstandige uitvoeren). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen beslist of de subsidie toegekend wordt. Het Agentschap deelt zijn beslissing schriftelijke mee.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend. De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

OPGELET: Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie 

https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm