LEXTRA LINGUA

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 

LEXTRA LINGUA LANCEERT HET UITWISSELINGSPLATFORM TOLKEN/VORDERENDE OVERHEID

VOOR DE BEËDIGD TOLKEN

Met dit internetplatform kunnen beëdigd tolken hun beschikbaarheden kenbaar maken aan diensten die gebruik maken van de diensten van beëdigd tolken (Justitie, politie…). M.a.w. het internetplatform helpt de beëdigd tolken om hun tijd te organiseren en aan te geven wanneer ze al dan niet kunnen werken.

VOOR POLITIE / JUSTITIE

De diensten die een beëdigd tolk zoeken, kunnen aan de hand van het internetplatform TALKIN en gegevens een beëdigd tolk uitkiezen op basis van beschikbaarheden, taal en locatie.

Voor meer details, klik op de volgende link: TALKIN      (voor meer details: www.talkin.be)

Algemene voorstelling van TALKIN:     https://www.youtube.com/watch?v=FCfgO_DBsWE 

ddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

In onze rubriek ‘Vragen en antwoorden’ vind je meer dan 60 vragen (én uiteraard hun antwoorden),
over het register, over de tarieven…

(KLIK HIER)

 

 

LID WORDEN?

(KLIK HIER)


 

JURIDISCHE OPLEIDINGEN

23-08-2018
Een aantal opleidingsorganisaties hebben een dossier ingestuurd om een certificaat voor een juridische opleiding te behalen.
Tot op heden heeft enkel de UGent een dergelijk certificaat ontvangen. De erkenning geldt vijf jaar.
Halverwege september zal de FOD Justitie de volledige lijst van opleidingen publiceren die op die datum al een erkenning hebben gekregen.

Belangrijke informatie over het Nationaal register, de legalisatie van handtekeningen, de beroepskaart…

 

De situatie van het Nationaal register is lang onduidelijk geweest: wanneer wordt het tijdelijke Nationaal register een definitief Nationaal register? Hoe kan iemand vandaag een beëdiging verkrijgen? Moet ik al een juridische opleiding volgen? Enzovoorts. Een gesprek met de heer Gason, hoofd van het Nationaal register, heeft ons het volgende geleerd:

 

Kun je nu al een opleiding volgen die door de FOD Justitie erkend is om een beëdiging te verkrijgen?

Nee. Tot nu toe heeft geen enkele instelling de FOD Justitie een dossier gestuurd om de erkenning van een opleiding te vragen. Sommige universiteiten hebben nog niet uitgemaakt of ze een opleiding willen organiseren.

De FOD Justitie zegt de erkenningsdossiers met de nodige flexibiliteit te bestuderen.

Theoretisch kan wie een opleidingstraject indient, snel een erkenning verkrijgen en al in september die opleiding aanbieden.

 

Wanneer wordt het voorlopige Nationaal register een definitief Nationaal register?

Wellicht op 1 januari 2019.

 

Wat is de Aanvaardingscommissie en wat doet ze?

De Aanvaardingscommissie onderzoekt vragen om beëdiging.

De commissie zal de aanvragen van de mensen die voor het eerst een beëdiging aanvragen (in principe vanaf 1 januari 2019) bestuderen en al dan niet een beëdiging van zes jaar toekennen (zie de voorwaarden hieronder).

Daarnaast zal de commissie de aanvragen bestuderen van mensen die vandaag in het voorlopige Nationaal register zitten. Zij worden vanaf 1/1/2019 in het definitief Nationaal register opgenomen (tot 30 november 2021). Zodra zij een bewijs kunnen leveren dat ze een juridische vorming hebben gevolgd, kunnen zij een verlenging van de beëdiging aanvragen voor een periode van zes jaar en kan de Aanvaardingscommissie hun vraag onderzoeken.

Dat houdt in dat de beëdiging van ‘BVT A’ bijvoorbeeld op 30 juni 2019 begint en die van ‘BVT B’ op bijvoorbeeld 30 september 2020. Het begin en het einde van de beëdigingsperiodes zullen dus niet samenvallen voor alle BVT’s.

De Aanvaardingscommissie kan ook een BVT een sanctie opleggen die de deontologische code heeft overtreden.

De Aanvaardingscommissie zal bestaan uit vier permanente leden (twee magistraten, één griffiesecretaris en het hoofd van het Nationaal register) en één niet-permanent lid (bijvoorbeeld een BVT).

De Aanvaardingscommissie moet nog opgericht worden.

 

Je bent niet beëdigd en bent het nooit geweest. Kun je nu een beëdiging aanvragen?

Ja, maar dan moet je aan voornamelijk drie voorwaarden voldoen:

  • Bewijzen dat je de nodige competenties hebt (deskundigheid als tolk/vertaler -talencompetenties);
  • Bewijzen dat je vóór 1/12/2016 voor een instantie gewerkt hebt waar functionarissen werken (bijvoorbeeld een FOD of een ambassade, maar een advocatenkantoor bv. komt niet in aanmerking). De minister wil de huidige interpretatie van de wet op de oprichting van het Nationaal register versoepelen: het is dus niet noodzakelijk om voor bijvoorbeeld Justitie of de politie gewerkt te hebben;
  • Aan de moraliteitsvoorwaarden beantwoorden (bijvoorbeeld geen veroordelingen hebben opgelopen, behalve bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, parkeerboetes en dergelijke).

Voor alle duidelijkheid:

  • Ben je nog nooit BVT geweest en vraag je je beëdiging voor het eerst aan voordat het Nationaal register definitief wordt op 1 januari 2019, dan word je (tijdelijk) opgenomen in het Nationaal register. Wil je BVT blijven, dan moet je vóór 30 november 2021 het bewijs leveren dat je aan de deskundigheids- en moraliteitseisen voldoet die we hierboven hebben beschreven.
  • Als je al BVT bent en in het voorlopige Nationaal register zit, dan word je automatisch opgenomen in het definitieve Nationaal register. Je beëdigingsperiode loopt tot 30 november 2021. Doe je een nieuwe aanvraag tot beëdiging vóór die einddatum, dan moet je aan de ‘nieuwe’ eisen voldoen (juridische opleiding, talenkennis…) en permanente vorming beginnen te volgen zodra je je beëdiging hebt gekregen. Je kunt die beëdiging aanvragen vóór de einddatum van 30 november 2021. Doe je je vraag na 30 november 2021, dan ben je geen BVT meer tussen 1 december 2021 en de datum waarop de Aanvaardingscommissie je aanvraag goedkeurt.

 

Zullen de beëdigd vertalers die bijvoorbeeld een geboorteakte vertalen hun vertalingen nog naar de griffies moeten brengen om hun handtekening te laten legaliseren?

Nee. De beëdigd vertalers zullen enkel nog een stempel op hun vertalingen hoeven aan te brengen. Ze zullen dus niet langer naar de rechtbank moeten gaan om hun handtekening te legaliseren. Concreet: de BV krijgt een stempel met (onder meer) een persoonlijk nummer.

Eerder had de FOD Justitie overwogen om de toekenning van de stempel aan de gemeentes over te laten, maar die piste is ondertussen verlaten. De FOD Justitie zal de procedure van toekenning van de stempels zelf afhandelen.

 

Krijgen de BVT’s een ‘beroepskaart’?

Ja. Vanaf 1 januari 2019 zullen de BVT’s een beroepskaart ontvangen. Eerst een voorlopige en vervolgens een ‘definitieve’ kaart. Zodra de erkenningscommissie de beëdiging bekrachtigd zal hebben voor een periode van zes jaar, ontvangen de BVT’s een ‘definitieve’ kaart, die voor zes jaar geldig is.

 

Moet je betalen voor je beëdiging?

Ja. Wellicht 90 euro. Die som dekt de beëdigingsperiode van zes jaar. Daarin zitten onder meer de ‘definitieve’ beroepskaart en de stempel.

 

Kan ik meer dan één adres in het Nationaal register opgeven?

Je moet een onderscheid maken tussen je privé- en je beroepsadres. Je kunt bijgevolg twee adressen hebben : je privé- en je beroepsadres. Je kunt echter geen twee professionele adressen hebben. Overigens kun je je professioneel adres zelf in het Nationaal register aanpassen; je privéadres echter niet.

 

En de permanente vorming?

De minister van Justitie wil dat iedere BVT minstens 96 uur permanente vorming volgt, gespreid over de beëdigingsperiode van zes jaar (16 uur x 6 jaar = 96 uur). De BVT kan echter niet alle permanente vormingen samenbrengen, bijvoorbeeld in het laatste beëdigingsjaar.  Per jaar moet hij of zij minstens acht uur volgen. De beëdiging geldt zes jaar. Daarna moet hij of zij opnieuw de beëdiging aanvragen.

Het KB daarover is nog niet klaar.

Ook op dat vlak wil de minister soepel zijn. Deelname aan een relevant colloquium kan als permanente vorming gelden. Ook pertinente zelfstudie komt in aanmerking. Op voorwaarde uiteraard dat de BVT het bewijs daarvan levert.

 

Hoe dikwijls moet ik de eed afleggen?

De eedaflegging gebeurt voor het leven. BVT’s die van de Aanvaardingscommissie een beëdiging van zes jaar hebben verkregen, leggen één keer de eed af. Ze moeten de eed niet opnieuw afleggen als ze, na zes jaar, opnieuw een beëdiging aanvragen.

 

En de indexaanpassing?

De directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie heeft ons nogmaals bevestigd dat de tarieven geïndexeerd worden. De details hierover zal Justitie binnenkort meedelen in een officiële communicatie.

 

GDPR/AVG?

GDPR is de afkorting van General Data Protection Regulation (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is nieuwe Europese wetgeving die ingevoerd wordt via een verordening die op 25 mei in werking is getreden.

De wetgeving voert nieuwe regels in inzake privacybescherming en meer bepaald voorschriften inzake de verzameling, het beheer en de verwerking van persoonsgegevens. GDPR is niet volslagen nieuw, het is een update van de privacywet van 1992. Die update was nodig om tegemoet te komen aan nieuwe praktijken van datamining en dergelijke en om de verschillende wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren.

Wat betekent GDPR voor jou als beëdigd tolk/vertaler? (standpunt van vzw Lextra Lingua)

De wetgeving gaat ons, individuele beëdigd tolken en vertalers, die in contact komen met vertrouwelijke gerechtelijke gegevens niet aan. Wij moeten de geheimhouding van wat we vernemen tijdens de uitvoering van onze opdrachten garanderen door de toepassing van het beroepsgeheim dat wordt gereglementeerd via onder andere artikel 458 van het Strafwetboek en via het Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken(*).

Onze vereniging vzw Lextra Lingua moet de wetgeving echter wel naleven, aangezien ze de persoonsgegevens verzamelt en beheert van haar leden. Aangezien het echter zeer beperkte verrichtingen betreffen die enkel dienen om de leden tijdig te kunnen bereiken om hen te informeren en te helpen en omdat Lextra die gegevens nooit zal commercialiseren door ze te verkopen aan andere organisaties, heeft GDPR ook voor onze vereniging slechts een beperkt belang.

(*)Lees er meer over in: art. 28 quinquies en 57 Wetboek van Strafvordering op www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1808/11/17/1808111701/justel, art. 458 Strafwetboek op www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1867/06/08/1867060850/justel en art. 8, 9, 10 en 11 K.B. Deontologie op www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/04/18/2017012202/justel.


Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding

 
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen

Artikel 1.
Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaraan de opleiding juridische kennis voor een beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk of voor een gerechtsdeskundige moet voldoen om de opname mogelijk te maken in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen opgericht in artikel 991quinquies van het Gerechtelijk Wetboek of in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken opgericht in artikel 22 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (hierna “de wet van 10 april 2014” genoemd).

Art. 2.
De opleiding “juridische kennis” moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
1° de modules omvatten zoals vastgesteld in artikel 4 voor wat betreft de beëdigd vertalers/tolken en zoals vastgesteld in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen;
2° verzorgd worden door lesgevers die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 9, § 1 voor de beëdigd vertalers/tolken en van artikel 9, § 2 voor de gerechtsdeskundigen;
3° afgesloten worden met een evaluatietest zoals omschreven in artikel 8.

Art. 3.
Het getuigschrift vereist overeenkomstig artikel art 25, 2°, van de wet van 10 april 2014 voor de inschrijving in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en overeenkomstig artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan slechts afgeleverd worden door de organisator van de opleiding.
Het getuigschrift wordt afgeleverd aan de deelnemer die deelnam aan de opleiding overeenkomstig de artikelen 6 en 7 en die slaagde in de evaluatietest voorzien in artikel 8.

HOOFDSTUK 2. – Programma van de opleiding.

Art. 4.
De opleiding juridische kennis voor de vertalers/tolken moet minstens de volgende modules omvatten waarvan de minimale duur in lesuren wordt aangeduid :
1. Algemeen overzicht van het Belgische rechtssysteem, gerechtelijke organisatie, bronnen van het recht, justitiële actoren (4 uren);
2. Strafprocesrecht, burgerlijk procesrecht, noties van het strafrecht en burgerlijk recht, gerechtskosten en tarifering (6 uren);
3. Juridische terminologie (6 uren);
4. Rol van de vertaler, tolk en vertaler-tolk in een gerechtelijke procedure en toepassing van de verschillende technieken van vertaling en vertolking in strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures, werking van het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (6 uren);
5. Deontologie, rechten en plichten; tolkhouding (4 uren).

Art. 5.
De opleiding juridische kennis voor gerechtsdeskundigen moet minstens de volgende modules omvatten waarvan de minimale duur in lesuren wordt aangeduid :
1. Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
2. Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken. (6 uren);
3. Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. (4 uren);
4. Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
5. Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
6. Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

HOOFDSTUK 3. – Aanwezigheid bij de opleiding

Art. 6.
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7, moeten de deelnemers minimaal 80% van de lesuren volgen.
Art. 7. § 1. De organisator van de opleiding kan een vrijstelling van het volgen van de opleiding die wordt beschreven in de modules 1 en/of 2 en 3 bedoeld in artikel 4 voor de beëdigd vertalers/tolken en in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen, verlenen aan elkeen die het bewijs levert van zijn juridische kennis door middel van het bezit van een diploma waarvan kan worden aangetoond dat de inhoud gelijkwaardig is of door middel van een bewijs van het hebben gevolgd van een gelijkwaardige opleiding. Deze vrijstelling geldt enkel het volgen van de opleiding. Zij moeten wel de evaluatietest afleggen.
§ 2. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan gehele of gedeeltelijk vrijstelling verlenen aan de houders van een diploma, afgeleverd door een erkende onderwijsinstelling voor een opleiding waarvan het programma bepaalde of alle modules bevat.
De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan het advies inwinnen van de aanvaardingscommissie ingesteld bij artikel 20 van de wet van 10 april 2014 alvorens zijn beslissing te nemen of ingesteld bij artikel 991ter van het Gerechtelijk wetboek.

HOOFDSTUK 4. – Evaluatie van de juridische kennis

Art. 8.
Uitgezonderd de vrijstelling van artikel 7, § 2, dient de kandidaat gerechtsdeskundige of de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zijn juridische kennis te bewijzen door te slagen in een evaluatie over alle modules van het programma, zoals vastgesteld in artikel 4 voor wat betreft de beëdigd vertalers/tolken en in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen, met inbegrip van de modules waarvoor een vrijstelling tot het volgen van de opleiding was verleend.
De verantwoordelijke van de opleiding moet een test organiseren aan het einde van de opleiding.
Deze test staat open voor de personen die de opleiding gevolgd hebben, alsook voor de personen die een gehele of gedeeltelijke vrijstelling hebben bekomen.

HOOFDSTUK 5. – Lesgevers

Art. 9.
§ 1. De organisatoren van de opleiding moeten zich ervan verzekeren dat de lessen van de modules bepaald in artikel 4, worden gegeven door lesgevers met de nodige kennis en competenties.
§ 2. De lessen van de module 1 en 2 bepaald in artikel 5, worden verplicht gegeven door juristen.
De andere modules dienen verzorgd te worden door lesgevers die minstens over een diploma hoger onderwijs beschikken en een grondige kennis op het gebied gerechtelijke deskundigenonderzoek hebben. De deskundigen die geen diploma hoger onderwijs bezitten, kunnen optreden als lesgevers als zij een nuttige ervaring hebben van minimaal tien jaar aaneensluitend als gerechtsdeskundige in hun specialiteit.

HOOFDSTUK 6. – Evaluatie van de opleiding

Art. 10.
§ 1. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar gaat na of de opleiding beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2. Hij of de gemachtigd ambtenaar kan hieromtrent advies aan de aanvaardingscommissie voorzien in artikel 20 van de wet van 10 april 2014 of voorzien in artikel 991ter van het Gerechtelijk Wetboek, vragen.
§ 2. Met het oog op deze evaluatie maakt de verantwoordelijke voor de opleiding aan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar de bewijsstukken over waaruit blijkt dat de opleiding voldoet aan de voorwaarden, bepaald in artikel 2 en meer bepaald :
-Het volledige programma met indeling van de modules en met aanduiding van het aantal uren per module;
-De documentatie voor de deelnemers zoals handboeken, cursussen of syllabi;
– De lijst van de lesgevers met hun cv;
-Een model van de af te leggen test.
De Minister of zijn gemachtigde kan alle andere nuttige informatie opvragen bij de organisator van de opleiding;
§ 3. De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar levert aan de organisator van de opleiding een attest af waaruit blijkt dat de opleiding in zijn geheel of voor bepaalde modules voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2.
Indien de evaluatie negatief is, informeert de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar de verzoeker van de tekortkomingen die werden vastgesteld ten aanzien van artikel 2.
§ 4. Uitgezonderd substantiële wijzigingen aan het programma van de opleiding of aan de kwaliteit van de docenten, geldt het attest voor een periode van vijf jaar. Na deze periode moet de organisator van de opleiding een aanvraag tot hernieuwing van het attest indienen.
De organisator van de opleiding informeert de minister of zijn gemachtigde van elke wijziging die hij aanbrengt aan het programma van de lessen of aan de lijst van de docenten.

HOOFDSTUK 7. – Overgangsbepalingen

Art. 11.
De instellingen die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit opleidingen organiseerden, kunnen een aparte aanvraag tot beoordeling indienen voor de voorgaande opleidingen. Enkel de opleidingen georganiseerd na 1 september 2010 zullen in aanmerking worden genomen, voor wat betreft de gerechtsdeskundigen. Indien de instelling die de opleiding heeft georganiseerd, niet meer bestaat, kan de kandidaat gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zelf een aanvraag tot beoordeling indienen.
De aanvrager maakt aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar een gedetailleerde beschrijving van de opleiding.
De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar bevestigt in voorkomend geval dat de opleiding of bepaalde modules ervan voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2. In dat geval zijn de kandidaten vrijgesteld van het volgen van de opleiding of delen van de opleiding.


U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de ...
Verder Lezen

DE NIEUWE EED

(Vóór de tolkprestatie) Ik zweer dat ik trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een ...
Verder Lezen

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens... de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze ...
Verder Lezen

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/) Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks verwoede ...
Verder Lezen

To “eed” or not to “eed”

Misschien hebt u recent als beëdigd tolk op de rechtbank niet enkel vóór, maar ook na uw tolkprestatie een eed ...
Verder Lezen

ONFRISSE PRAKTIJKEN

Geregeld duiken er meldingen op dat ‘Justitie’ beëdigde vertalingen uitbesteedt aan vertaalbureaus, die ze dan op hun beurt aan al ...
Verder Lezen

HET NATIONALE REGISTER VOOR BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN: EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Hoe kan ik me in het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken inschrijven? Welke diploma’s moet ik voorleggen? Wie heeft er ...
Verder Lezen

BETALEN VOOR UW BEËDIGING?

Dat er een nationaal register voor beëdigd vertalers/tolken bestaat, is geen nieuws. We hopen overigens dat u in dat register ...
Verder Lezen

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

HOOFDSTUK 1 . - De vertalers Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van ...
Verder Lezen

HOE INSCHRIJVEN IN  HET NATIONAAL REGISTER

nationaal register pdf e-deposit pdf ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief 20

NOG PROBLEMEN MET DE NIEUWE TARIEVEN? Dinsdag (17/2/) hebben Lextra Lingua vzw en de BKVT een vergadering met de dienst Gerechtskosten van de FOD ...
Verder Lezen

BELANGRIJK

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de ...
Verder Lezen

Ontstaansgeschiedenis van het “KB-tarieven” 

Lees hieronder de documenten ivm het "KB-tarieven verslag aan de koning brief justitie aan financiën antwoord financiën brief justitie aan ...
Verder Lezen

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als ...
Verder Lezen

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens: Uw gegevens: Aanspreking: 0 Naam: Van ...
Verder Lezen

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016 "Justitie kan facturen opnieuw niet betalen" "In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie ...
Verder Lezen

Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times Breaking a Promise to Afghan Translators AUG. 18, 2016 Julianna Brion The nation’s rancorous debate over immigration ...
Verder Lezen

Nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen

09 september 2016 (uit: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer Vanaf november kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee ...
Verder Lezen

Geen tolk, Brusselse raadkamer laat drugssmokkelaar vrij

http://nieuws.vtm.be/video/?f%5B0%5D=sm_field_properties%3AVolledige%20uitzendingen&aid=180378 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2583848 ...
Verder Lezen